14.09.15,     567 позицій

                                  БІБЛІОГРАФІЯ

                                             -------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                    Дарини  Тетеріної-Блохин

                             ----------------------------------------------

 

№        Назва                                         Видавництво                               Прізвище

п/п                                                                                                                     автора

 

                                                                 1986-1987

 

1. Форми і методи роботи в школі             Збірник наукової конференції:                 Д.Тетеріна

„Юний хімік”                                               Форми і методи позаурочного

                                                                       навчання (2-3.06.1986).-Вінниця,

                                                                        ІУВ, 1986.

 

2. Форми і методи роботи школи               Збірник праць КХГГ Республіканської      Д.Тетеріна

 „Юний хімік” у КХТТ                                науково-методичної конференції

                                                                      23-24.07 .- Калуш,1986.

 

3. Екологічна безпека чи соціально-          Науковий збірник КХТТ. – Калуш,            Д.Тетеріна

 психологічні аспекти юридичної              1986.- С.21-28

відповідальності за охорону природи

 

4. Отвечая на запросы производства          Методичні записки КПІ.- Кременець,         Д.Тетеріна

                                                                       1987. – С. 10-18.

 

5. Використання мікрокалькуляторів         Конференція в ДПІ, Кременець

в системі навчанняі контролю знань       6-7. 02.1987: Нові методи навчання і             ,, - ,,-,, - ,,

             студентів                                           контролю знань студентів.

                                                                       Комп”ютеризація.

.                                                                         Методичні записки Ч. 3. 1987

                                                           1988

 

6. Чорнобильська катастрофа. Хто             Газета „Звони Прикарпаття”.- Калуш,         Д.Тетеріна

   відповість за смерть людей?                  1988, ч.14.

7. Україна потребує екологічної                 Газета „Підгір’я“.-Калуш, 1988.- Ч.22.        Д.Тетеріна

  безпеки

 

8. Методичні поради при складанні             Засідання обласного Методоб”єднання:

тестів  контролю знань                                 Запровадження тестування  у модульній       Д.Т.

    та екзаменування  студентів                     системі навчання студентів

                                                                        7-8. 09.1988, Калуш , КХТТ. Методичні

                                                                            Записки. - Ч. 5.

                             

 

9.Високопрофесійна підготовка                //Науковий збірник  39-ої  звітно-наукової       Д.Т

   студентів в середніх спеціальних            конференції Тернопільського Державного

  навчальних закладах.                                  Пед.університету. – Тернопіль,1988 . Ч. 4                  

 

 

                                                        1989

10. Наслідки Чорнобиля.                          Газета  „Прикарпатська правда”.- Калуш,         Д.Тетеріна

                                                                         1989,-Ч.14.

 

11. Рейтінгова система оцінки                 // Рідна школа.- Київ, 1989, ч.12 .                  Д.Тетеріна

знань студентів з використанням

блочно-модульної системи контролю

знань (Кредити).

                                                     

 

12. Використання електронно-                    Тернопіль, 1989.                                        Д.Тетеріна

обчислювальної техніки при                 Державний педінститут ім.Галана.-             Л.Романишин

викладанні органічної хімії                    Тернопіль, 1989.- 36 С.                                     П.Маланюк

(методичні рекомендації)

 

13.Укрупнення дидактичних одиниць     Конференція: „Перспективні методи           Д. Тетеріна.

і комплементарність – принципи             навчання та контролю знань студентів

інтенсифікації навчального процесу        Дніпропетровськ, ДХХУ.5-6..9. 1897

                                                                      Н/Збірник Методкабінету, Ч.  6, 1987

 

14.Блочно-модульна система в                      Конференція: Підвищення якості             Д. Тетеріна

  навчальному процесі                                  викладання природничих дисциплін

    викладання хімії                                        у вузах . Тернопіль, ДПІ, 1-2..02 1989                              

 

15. Система інтенсивної                               39-та звітна конференція з суспільних ,

високопрофесійної підготовки                     природничих, технічнитх та гуманітарних   Д. Т.

студентів ССНЗ                                             наук. Тернопільський держ. педінститут

                                                                      ім. Галана .  19-23. 02.1989. Науковий збірник

                                                           1990

 

16. Шляхи організації самостійної            Республіканська конференція:

    роботи студентів на заняттях                  Розвиток педагогічної освіти                           Д. Т.

    органічної хімії                                         і науки на Україні і за кордоном

                                                                        5-6. 02 1990. Тернопіль, Педінститут

                                                                            ім. Галана

 

17 .Види самостійної роботи студентів          Тернопіль, 1990 .-                                     Д.Тетеріна

  при вивченні органічної хімії блочно-        90 С. ( далі: Державний педа-

 модульною системою (кредити) .                 гогічний інститут)

 Методичні рекомендації. Ч.І.

 

18. Види самостійної роботи студентів            Тернопіль ДПІ, 1990.-60 С.                     Д.Тетеріна  

 при вивченні органічної хімії модульною

 системою (кредити). Методичні

  рекомендації. Ч.ІІ.

 

19.  Школа  „Юный химик”.                              // Среднее специальное образо-            Д.Тетерина

                                                                              вание. – Москва, 1990. - №8.-

                                                                             С.16-18

 

20. Програмный контроль знаний( тести-        Тернополь, 1990.Депониров.                   Д.Тетеріна

   рование) в курсе химии с применением        в ОЦНИ „Школа и педагогика”

   микрокалькуляторов                                        № 69-90. – 120 С.

 

21. Укрупненения дидактичних одиниць            Тернопіль, 1990. Тези науково-          Д.Тетеріна

    і комплементарність- принципи                     практичної конференції: Розвиток

    інтенсифікації навчального процесу               педагогічної освіти і науки в

                                                                                 західних областях України.- С.56-59

 

22. Шляхи організації самостійної                       .                                                               Д.Тетеріна

    роботи студентів на заняттях хімії                 Тези науково-практичної

                                                                               конференції: Зміст, форми і методи

                                                                               самостійної роботи студентів.-Тернопіль

                                                                                ДПІ,1990.- № 54

 

23.Демократизація педагогічної освіти            Науково-проктична конференція;

                                                                             Розвиток педагогічної освіти і

                                                                              науки на Україні  і за кордоном”     Д. Тетеріна

                                                                              Дніпропетровськ. Інститут

                                                                               удосконалення викладачів.

                                                                              3.4. 03.1990

 

24.. Система интенсивной высоко-                       Москва: НИИВШИ, 1990.-                  Д.Тетерина

   профессиональной подготовки                          Деп. № 487-90,   68с

  студентов в средних специальных

   учебных заведениях

 

25. Методичні рекомендації.                             Тернопіль, 1990.- Ч.І.- 40 С.                  Д.Тетеріна

    Робота студентів в хімічних

    лабораторіях на заняттях

     неорганічної хімії

 

26. Методичні рекомендації.                             Тернопіль- Калуш, 1990, -Ч.ІІ.-             Д. Тетеріна

  Робота студентів в хімічних                           48 С.

   лабораторіях на заняттях

  органічної хімії

 

27. Утилизация отходов – охрана природы         //Среднее спец.образование.-            Д.Тетерина

                                                                                 Москва,  1990,  № 9.

 

28.Совместная разработка исследований          Калушский научно-исследов.-             Д.Тетерина

  студентов с учёными концерна                          институт „Хлорвинила”.-

„Хлорвинил” ( Калуш). Методразработка           Калуш, 1990.-15 С.

 

                                                                            //Науковий збірник.-Мелітополь, 1990.    Д.Тетерина

29. Система інтенсивної високо-                       Тези  40-ї звітно-наукової коференції

  професійної підготовки студентів в                проф.-викладацького складу інститу-

 середніх спеціальних навчальних                    ту суспільних,  природничих, технічних

  закладах                                                              та гумінітарних наук.  12.02.90

 

30. Творческий поиск в проведении              // Среднее спец. образование.-                 Д.Тетерина  

     лабораторных работ                                     Москва, 1990.-   № 12.- С.18-19.

                                                         

31.Підготовка високопрофесійних                  //Науководослідний інститут, Мелітополь.

спеціалістів в ССНЗ, відповідаючи                    12.03. 1990 . Н. Збірник

на засовлення виробництва

                                                    1991

 

 

32.. Из опыта проведения комплексного         //Химия в школе.-Москва, 1991.-         Д.Тетерина

  семинара в химико-технологическом                № 1.- С. 33-35.

    техникуме

 

33. Підвищення ефективності навчального      Республіканський науково-мето-          Д.Тетеріна

  процесу із застосуванням програмових         дичний Збірник. – Київ, 1991.- № 8.

  мікрокалькуляторів на уроках хімії

 

34. Отвечая на запросы производства             // ССО. - Москва, 1991.- № 9.                  Д.Тетерина

   (До 30-ти ліття КХТТ)

 

35. Тематический зачёт по химии                    // ССО.- Москва, 1991.- № 5.-                  Д.Тетерина

                                                                                 С.22-23

 

36.  Профмотивация приходит на помощь         //СОО.- Москва, 1991. - № 12.-                Д.Тетерина

                                                                                  С. 9-10.

 

37. Природопізнавальне   навчання і виховання  // Практично-наукова конференція:            Д. Т.

виховання студентів при  виконанні                    Екологічна освіта і виховання майбутніх

 лабораторних робіт з хімії                                    спеціалістів. – Львів,  5.10.1991. Н. Збірник                                            

                                                      

                                                               1992

 

38.  Нові технології безвідхідної                        // Н.- практична конференція:                      Д. Т.

       переробки нафти за                                     „Модернізація виробництва.

      кордоном                                                         Підготовка спеціалістів”

                                                                                Ів.-Франківський інститут нафти і газу

                                                                                  8.09. 1992. Н. збірник

 

39. Берегти природу- зберегти                            Міжнародний з’їзд Партії зелених.-          Д.Тетеріна

      життя на планеті .                                           Київ,  18.06.1992  ( Бюлетень)

 

40.  Модульная система изучения                    // Специалист.- Москва, 1992.-                   Д.Тетерина

     органической химии                                      № 3.- С.4-5.

      

41. Лабораторний практикум з загальної            Дніпропетровськ, Інститут                        Д.Тетеріна

     хімії з елементами біології і екології            удосконалення вчителів,                                                                

      .                                                                         1992 .- 140 С.

 

42. Экологическое образование и                        // Среднее специальное                       Д.Тетерина

   воспитание учащихся на уроках химии           образование (ССО).- Москва.-№ 4.

 

43. Комплементарность  –                                  // Среднее специальное

    дополнение и соответствие методов                образование.- Москва, 1992.-

    обучения                                                             №  4.

 

44.  Шляхи організації самостійної роботи         //  Республіканська  конференція:

     студентів на  заняттях з оргхімії                         розвиток пелагогічної освіти і науки

                                                                                 в зазідних областях України”. Тернопіль ДПІ

                                                                                  ім Я. О. Галана. 5.-6.02.1990

 

45. Повышение эффективности                          // Школа и педагогика.-Москва,          Д.Тетерина

  самостоятельной работы учащихся                  - Деп. в ОУНИ.- № 66-94.- 33 С.

  в условиях лекционно-семинарского

  обучения                                                               

 

46. Психолого-педагогические аспекты             // Народное образование.- Москва,      Д.Тетерина

   воспитания учащихся                                             1992.- № 8.

 

47. Програма : Інтегрований курс хімії                Калуш: КХТТ, 1992.- 20 С.                 Д.Тетеріна

   і біології з елементами екології

 

48. Методичні рекомендації по проведенню          Калуш, 1992. Депон. № 31-32 .-      Д.Тетеріна

    лабораторних робіт з неорганічної хімії            Ч.І.- 38 С.

    з елементами екології.

 

49. Методичні рекомендації по проведенню        Калуш, 1992. Депон № 33-34.-          Д.Тетеріна

     лабораторних робіт з органічної хімії               Ч. ІІ.- 56 С.

     з елементами екології

                                                                       1993

 

50.  Природопізнавальне навчання                   // Рідна школа.- Київ, 1993, ч.8.             Д.Тетеріна

    і виховання студентів при виконанні

   лабораторних робіт з хімії

 

51. Посилення самостійної роботи                    // Методичний збірник наукових             Д.Тетеріна

  студентів шляхом складання схемограм            праць.- Калуш, 1993, ч.2

 „Профмотивація” міждисціплінарного

  характеру

 

52. Логіко-структурний аналіз факторів           //Нові технології навчання:                     Д.Тетеріна

  підвищення ефективності самостійної              Науково-методичний збірник.-     

   роботи                                                                  Київ, 1993.-   Випуск      № 2.

 

53. Формувати екологічно- грамотне                  // Рідна школа.- Київ.- Вид.: Освіта,        Д.Тетеріна

    мислення  у студентів                                                     1993.- № 8.- С. 48-50.

 

54. Екологічна свідомість та еколо-                  // Рідна школа.- Київ, 1993.-                    Д.Тетеріна

   гічна культура                                                         № 8.-   С.14-18.

 

55. Застосування знань з екології                     Науковий збірник міжнародного           Д.Тетеріна

на уроках природничих дисциплін                   семінару: Екологічна освіта та вихо-

                                                                             вання. – Калуш, 1993.- С.3-5.

 

56. Всім необхідна екологічна культура            // Дзвони Підгір’я. ß № 107                 Д.Тетеріна

                                                                                за 21.09. 1993.

 

57. Високопрофесійна підготовка                    // Науковий збірник 39-ої наукової          Д.Тетеріна-

   студентів в середніх спеціальних                  конференції Тернопільського                      Блохин

  навчальних закладах                                        Державного Інституту.- Тернопіль, 1993

 

58. Методичні рекомендації прове-                     Калуш, 1993.- Депон. 38-39.-                 Д.Тетеріна

   дення лабораторних робіт з біології                  - 20 С.- Ч.ІІІ.

 

59. Психолого-педагогічні аспекти                    Науковий бюлетень тез міжнарод.      Д.Тетеріна

  екологічної освіти студентів в вищих            практичної конференції. – Івано-

  навчальних закладах                                          Франківськ, 1993.- С. 12-18.

 

60. Природо-пізнавальне навчання                  // Рідна школа .- Київ, 1993.- № 8 .             Д.Тетеріна

  і виховання учнів при виконвнні

  лабораторних робіт з хімії

 

61. Рейтінгова оцінка знань студентів              //Науковий бюлетень метод.                      Д.Тетеріна

   в блочно-модульній системі навчання         кабінету при КХТТ. – Калуш,

  ( кредитна система)                                         1993.- № 4.- С.41-48.

 

62. Природа і людина: етапи розвитку             //Науковий бюлетень науково-                Д.Тетеріна

     суспільства                                                     практичної конференції: Людина і

                                                                             природа.- Калуш, Ів. Фраеківський

                                                                                 Інститут нафти і газу.1993, 21.012.-

                                                                             № 6.- С.2-6.

 

63. Підвищення ефективності самостійної       // Науковий бюлетень методкабінету.-       Д. Тетеріна

    роботи складанням схемограм.                      Калуш, 1993.- Ч.ІІ.- С. 8-10.

   „ Профмотивація міждисциплінарного

   характеру”

 

 

                                                                   1994

 

64.. Концепція атестації педагогічних                  Науковий бюлетень методкабінету.-    Д.Тетеріна

  працівників навчально-виховних закладів        Калуш, 1994.- № 2.- С. 10-13.

 

65. Окисно-відновні реакції в орг.хімії              Науковий бюлетень методкабінету.-     Д.Тетеріна

 і їх практичне використання                              Калуш, 1994.- № 3.- С. 4-8.

 

66. Психолого-педагогічне виховання              // Науковий збірник конференції:          Д.Тетеріна

    студентів                                                           Екологія і освіта: проблеми теорії               і

                                                                              і практики –Умань (педінститут),       Л.Романишин

                                                                               22.04.1994.- С..21-24.

 

67. Науково-екологічний центр                         // Нові технології навчання.- Київ         Д.Тетеріна

    „Едельвейс”. Напрямки праці.                        (ІСД), 1994.- № 4.- С.8-12.

      

      Посібник

68. Тести із загальної біології для                        // Калуш, КХТТ, 1994.- 80 С.                Д.Тетеріна

   студентів технікумів

 

69. Берегти природу – обов’язок                          // Рідна школа.- Київ, 1994.- № 6        Д.Тетеріна

    кожного громадянина

 

70. Методрозробка: Довідкові таблиці                 Науковий бюлетень методкабінету.-    Д.Тетеріна

для роботи з органічними реактивами                Калуш, 1994.- 12 С.

 

71. Психолого-педагогічні аспекти                  // Міжнародна-наукова конференція:            Д. Т.

   екологічної освіти та виховання                   „Екологія і освіта: проблеми теорії і практики”           

   студентів.                                                          Ів. Франківськ. Інститут нафти і газу

                                                                                  2.04.1994. Н/Збірник,  Ч.. 3. , с. 89.-99

 

                                                              1995

72. Питання екологічної освіти на                    //Науково практична конференція:        Д.Тетеріна

  позаурочних заняттях: факультативні              Методи проведення позакласної

  і  гурткові заняття                                              самостійної роботи.

                                                                              Мелітопольський педінститут.

                                                                                2.09. 1995. Н/ Збірник. Ч.  6

     Методрозробка                 

73. Переробка відходів хімічного                 Методичні матеріали.                 Д. Тетеріна

вирбництва.                                                                                                              Л. Романтишин

Переробка і нейтралізація                                                                 М. Янчук

Тернопіль: ДПІ.- 1995.- 80с                                                                                                                                                                                        

 

74.Нові підходи  екологічного                      Тези наукової конференції.-              Д.Т.- Блохин

  виховання молоді                                              Умань, 1995.- 5 С.

 

75. Питання екологічної освіти на                   // Науково-практична конференція:      Л.Романишин

    факультатавних  заняттях                             Нові технології навчання.-Мелітополь,  Д.Т.-Блохин

                                                                             вересень, 1995. Науковий збірник.              А.Грицюк

 - № 5.- С.18-28.

 

76. Довідникові таблиці з неорганічної             Тернопіль ( Педінститут), 1995 .            Д.Блохин

   і органічної хімії                                                - 33 С.

 

77. Видавнича діяльність Українського            Львів: Фенікс, 1995.- С.58-60                Д.Тетеріна-

   Вільного Університету. Празький і                Науковий Збірник конферен:.                 Блохин

   Мюнхенський періоди                                      Книга в соціокультурному просторі.

                                                                               Тези.

78.  Книга в соціокультурному                            // Українське слово.- Париж,                 Д.Т.-Блохин

     просторі.                                                             25.06.1995.

 

 

79.  Розвиток української держави                  // Wissenschaftliche Mitteilungen. -        D.T.-Blochyn

    потребує екологічної безпеки                       Мünchen,   1995.- Nr. XXX.-

                                                                               S. 118-125.

 

80. Природу перемагають,                               // Рідна школа. – Київ, 1995.- № 7-8.-         Д.Блохин

 підкоряючись її законам                                    С. 71-72

 

                                                           1996

    Навчальний посібник

81.  Хіміко-екологічні задачі та                 Київ: ІСДО, 1996.- 160 С.                   Д.Тетеріна

   вправи з неорганічної хімії

 

82. Історія видавничої діяльності УВУ          //Ювілейний збірник до 75-річчя УВУ.-      Д.Блохин

  ( До 75- річчя УВУ. Конференція                                    Київ, 1996.- 13 С.

в травні 1995р. в Києві в Інституті літератури).

83. Розвиток філософської думки                      // Визвольний шлях.- Лондон, 1996.       Д.Тетеріна-

    поезії В.Янева                                                    - №. 9.- С.1130-1134.                                Блохин

 

84. Майбутнє у руках матері.                          // Інформаційний бюлетень ЦПУН.-             Д.Т.-Б.

                                                                              Мюнхен,   1996.- № 4.- С. 2-3.

 

85. Чорнобиль – біль всіх народів світу            // Інформаційний бюлетень ЦПУН.-           Д.Т.-Б.

                                                                                 Мюнхен, 1996.- № 3.- С.6-8.

 

86. Романтизм Т.Шевченка   в малярстві           // Інформ. Бюлетень .ЦПУН .-

                                                                                  Мюнхен,    1996 .- № 4                       Д.Т.-Б.

 

 

                                                                     1997

 

87. Д. Тетеріна  Враження від Західного світу                  // Газета „Свобода”. – Нью Йорк, 27.01.1997.    

                                                                                                    Інтерв’ю маг. Б.Шарко: Українська

                                                                                                             науковка в Західному світі.  

 

88. Оцінювання знань студентів у                   // Біологія і хімія  в школі.- Київ.- № 2.-    Д.Т.-Б.

   блочно-модульній системі навчання               С.39-41.

 

89. Романтизм – стиль української                   // Київ: Рада, 1977.- 251 С.                           Д.Т.-Б.

    літератури ( Монографія)

 

 

 

                                                                    1998

90.  Українська мова  укр.діаспори                    Збірник Всесвітньої Координаційної        Д.Тетеріна-

    в Мюнхені.                                                       Ради. – Київ. 1998 (21-23.05.1998р.            Блохин

                                                                               конференція)

 

91. Пам’ять про Патріарха Йосифа                     // Християнський голос.- Мюнхен,

    Сліпого. До 195 річниці від                              січень 1998.- Ч.1 (2501)

    Дня народження

92. Життя і діяльність Патріарха                        // Патріархат. – Нью Йорк ,  -                  Д.Т.-Б.

    Йосифа Сліпого  (Ч. І)                                                березень 1998 .- С.5-9.

 

93. Звільнення Патріарха  Й. Сліпого.                   // Християнський голос.- Мюнхен,            Д.Т.-Б.

     із совєтских таборів (Ч. ІІ)                                 1998.- № 5. - С. 1-3.

 

94..  Життя і діяльність Патріарха                        // Там же, березень, 1998.- С.5-8.                Д.Т.-Б.

      Йосифа  Сліпого після повернення

     і з тюрми   (Ч. ІІІ)

95. До 105-ї річниці з Дня народження             // Християнський голос.- Мюнхен,             Д.Т.-Б.

   Патріарха Йосифа Сліпого                               1998.-  №.4.- С.2-3..- Ч. І.

 

96. „Журнал” Т.Шевченка –

     літературний автопортрет поета                 // Christliche Stimme. – München, 1998,         D.T.-B.

                                                                                 Nr. 6. – S.4.

 

97. „Журнал” Т.Шевченка –                              // там же,  1998.- Nr. 7 .- München.              D. T.- B.

     літературний автопортрет. Останні

    роки життя.

 

98. До 127-ї річниці з дня народження             // Християнський голос. – Мюнхен,             Д.Т.-Б.

     Лесі Українки                                                   1998.-  № 4.- С. 4-5.

 

 Монографія:

99. Життєвий і творчий                                         Мюнхен- Київ: Вид.Олени           Д.Тетеріна

   шлях  Ю.Бойка-Блохина                                    Теліги, 1998.- Т.І.- 271 С.

 

100. Філософські основи націоналістичного        // Науковий збірник, присвячений       Д.Тетеріна

    світогляду Ю.Бойко-Блохина                           70- ти літтю діяльності Ю.Бойко-

                                                                                 Блохина.- Київ. Вид. Олени Теліги,

                                                                                  1998.- 20 С.

 

101. Ю.Бойко-Блохин- дослідник                           // Науковий збірник Міжнародної               Д.Т.-Б.

    творчості Л.Українки                                       наукової конференції: Харків 30-40 років

                                                                                ХІХ ст., присв. 75р. діяльності Ю.Бойка Блохина

                                                                                ( 11-12 травня 1998). – Харків, 1998.- С. 3-8.

 

102. Активізація роботи мирян і Церкви               Збірник Міжнародної конференції. УПСО

   на Україні ( Доповідь 30-31.05.1998                    Нью Йорк, 1998. 15с.

   в Нью Йорку на з’їзді УПСО

 

103. Українська мова діаспори в Мюнхені.           Збірник Всесвітньої Координаційної          

                                                                                Ради( конференція: 21-23.05.1998).

      - Київ, 1998.

 

104. Історія  українського Свят –Вечіра            // Інформаційний листок Краєвого товариства за

                                                                                 Патріархальний устрій Української Греко-

                                                                                 Католицької Церкви в Німеччині та Місцеве

                                                                                Представництво в Мюнхені. (МПУЕН.)-

                                                                                 1998, січень.- Ч. 1(8) .-   С 4-11

                                                                             .

                                                           1999

 

 105 . Короткі штрихи історії ОУН                                       Монографія.

  та політична діяльність Юрія                             Документальне наукове видання -             

 Бойка-Блохина ( до 70-ти річчя                            Мюнхен –Київ, 1999.- Т.ІІ.- 352 С.

 ОУН і 90-річчя з дня народження

 Ю.Бойка-Блохина.    Передмова Д. Т. - Блохин

 

106. Початки українського націоналізму і діяльність     // Там же, с.7-13

ОУН в першому десятилітті. До 70-ти річчя              Доповідь на святкуванні ювілею в Києві

Організації Українських націоналістів.

 

107.Формування політичного світогляду                         // Там само, с.26-33

Ю. Блохина  у 20-30 –их роках

 

108.Філософічні основи націоналістичного                     // Там само,  с. 14-25

світогляду проф. Ю. Бойка- Блохина в

його націоналістичних працях.

 

109. Історія діяльності ОУН в період 1945-                         // Там само, с. 40-97

1950 в Україні і на чужині. Роль Ю.Бойка –

Блохина в консолідації ОУН.

 

110. Діяльність  ОУН в роках 1951-1960.

в Західній Європі                                                                   // Там само, с.40-97

Листування Ю.Бойка-Блохина. Архівні матеріали.

 

111. Звернення Проводу Українських Націоналістів             // Там само, с.    168 - 282

з нагоди 25-річчя ОУН. Роль голови  

Духовного сектора ОУН   Ю.Блохина в

проведенні політичних акцій і політичних видань

Архівні матеріали.

 

112. Звернення до української еміграції  для боротьби              / Там само, с.   282- 314

проти  обмежень української мови та русифікації

в школах України.Архівні матеріали

 

113. Діяльність ОУН  в роках  1961-1968.                                       // Там само, с.98-167

Роль Ю.Бойка –Блохина на становищі Генерального

Секретаря ПУНу. Архівні матеріали.

114. Діяльність Ю.Бойка-Блохина                                   Монографія

  на тлі подій в ОУН (1969-1993)                       Документальне наукове видання.-        Д.Т.-Б

                                                                               Мюнхен-Київ, 1999.- Т.ІІІ.- 251С.

 

115. Патріарх Йосиф Сліпий – провідна

постать Української Греко-Католицької Церкви       // Визвольний шлях.-Лондон, 1999.-         Д.Т.-Б.

                                                                                             Ч.5.

116. Зеновій Книш – український                     // Українське слово.- Київ, 1999 за 25.11.     Д.Т.-Б.

 націоналіст

 

117. Іван Мазепа – патріот України                   // Самостійна Україна, 1999.- Київ.- Ч.4.- С.29-34 .                                                       

 

118. Фрмування політичного світогляду             //В:Дарина Тетерина. Короткі штрихи історії ОУН                                                                                    

та політична діяльність Юрія Бойка-Блохина.   

Юрія Блохина у 20-30-х рр.                                                  Мюнхен-Київ, 1999. – Том ІІ.- С. 14-26

 

119. Еміграційне життя в перші післявоєнні роки.                        // там само, с.     26-36                                                    

Ю. Бойко в Західній Європі

 

120. Політична діяльність Ю.Бойка-Блохина                                    // там само, с.40-97

в післявоєнні роки:  період  1945—50рр.

 

121. Політична діяльність Ю. Бойка-Блохина в 1951-1960рр.        //там само,  с.98-150

 

122. Політична діяльність Ю. Бойка-Блохина у 1961-1968рр.          // там само, с. 315 -344

                                                                    2000

 

123.  „ Журнал” Т.Шевченка-  літературний

автопортрет поета.                                             / / В: Д.Тетеріна . Ідеал провідника.- Мюнхен-

                                                                              Київ, 2000. – С.135- 140

 

 

124. Ідеал провідника.  Монографія

                                                                               Документальне наукове видання.-           Д.Тетерина

                                                                                Мюнхен-Київ, 2000.- Т.IV.- 217 C.

 

125.. Іван Мазепа – патріот –державник              // Самостійна Україна.- Київ, 2000.-     Д.Тетерина

      України. До 290-річчя з дня смерти.             Ч.1 .- С.17-24.

 

126. . Ідеал провідника в поемі  „ І. Франка            // Д. Тетеріна . Ідеал провідника. -       .

   „Мойсей”                                                                   – Мюнхен Київ, 2000.- С. 158-164.

  

127. Постать П.Куліша як українського                      // Там же.- С.140-158

        романтика і філософа.                                                              

 

128. „Кобзар” Т.Шевченка- ” Національне

      Євангеліє правди .                                                      // Д. Тетерина. Вибрані твори в п’яти

                                                                                             томах.-  Київ , 2003.- С.75-77

 

129.  Діяльність  Патріарха Йосифа Сліпого                 // Д. Тетеріна. Ідеал провідника. -  

       у розбудові Української Греко-Католицької             Мюнхен,  2000.- С. 158-164

      Церкви

 

130. Історія видавничої діяльності Українського                // там само, С. 164-183

       Вільного Університету

 

131.Роль „Просвіти” в загальнонаціональному                 // там само, С. 183-213

       і духовному відродженні України

 

132.  Про проф. Ю. Бойка-Блохина слід                         // Українське слово, 29.9.2000)

  говорити голосно (доповідь на Конференції,

присвяченій  9-ій річниці Незалежності України

в Парламентській бібліотеці в Києві, 23.9.2000)

 

133. Юрій Бойко- дослідник творчості                                     // В: Д. Тетерина. Ідеал провідника.

Лесі Українки                                                                      - Мюнхен.Київ, 2000.- С.118-122

 

134. Юрій Бойко .Блохин –засновник                                     // там само, с. 7- 117

Незалежної Асоціації совєтознавців.

Наукові здобутки НА  

                                                                         2001

135. Тарас Шевченко –  пророк                            // Християнський голос.- Мюнхен,    Д.Т.-Блохин

      національного відродження                            2001.- Ч. 9 (2581).- С.5.

    ( До 140-річчя з дня смерті поета)

 

136. Монографія. Григорій Сковорода – український                                              Д.Тетеріна

      філософ, письменник, педагог.-Київ-Мюнхен: РВА „Тріумф”,

          2001.- 322 С.

 

137. Григорій Сковорода в оцінці                       // там само, с. 282-316                                                       

   українських мистецтвознавців,

літературознавців та філософів                                                        

                                                             2002

 

138. Друзі Шевченка в останні дні                      // Християнський голос.-Мюнхен,      Д.Т.-Блохин

     його життя                                                         березень  2002.-   Ч. 5 (2601).

 

139. Друзі біля хворого Шевченка                        // Християнський голос. –Мюнхен,     Д.Т.-Блохин

         (продовження)                                                                          березень  2002.- Ч. 7 (2603).

 

140. Похорони Т.Г.Шевченка                                // Християнський голос.- Мюнхен,    Д.Т.-Блохин

                                                                                   березень 2002.- Ч.8 ( 2604).

 

141. Перевезення праху Т.Шевченка                     // Християнський голос.- Мюнхен,      Д.Т. -Блохин

       до Києва.                                                             Березень 2002.- Ч.8 (2604).

 

142. Друзі Т.Г..Шевченка в житті                          // Визвольний шлях.-Лондон,            Д.Т.- Блохин

       і його діяльності                                                 2002.- Ч.55.- (648).- Кн.3.-С.51-64.

 

143. Закарпатці  гідні поваги                                   // Християнський голос.- Мюнхен,    Д.Т.-Блохин

                                                                                   грудень 2002, - Ч.22-23

 

144. Про Ю.Бойка-Блохина треба голосно         // г. Срібна земля. – Ужгород, 2002        Д.Блохин

 промовляти  ......                                                      за 31.08.- № 37 (497)

                                                                                                                                                                                                                   

145. Зірка світової слави.                                        // Християнський голос. Мюнхен,     Д.Т.- Блохин

     До 25-річчя з дня смерті                                        квітень, 2002. Ч.8

    Дмитра Чижевського

 

146. Михайло Єлисейович Слабченко-              // Доповідь на Науковій академії, присвяченій

(1882-1952)- український вчений ,                             120-літтю від дня народження.

літературознавець,  історик держави                        Надруковано в:  Д. Тетерина.Об’єднання

і права.                                                                         українських   письменників  „Слово”

                                                                                     на еміграції  в Европі. – Київ-Мюнхен,

                                                                                      2005.-Том І.-С. 256- 259                                                                                

 

147. Ю.Бойко –Блохин – засновник                       // Науковий Збірник праць             Д.Т.- Блохин

                                                                                    V М. Конгресу МАУ. – Чернівці,

    Незалежної Асоціації.                                          2002,  Т. 2  

 

148. Дмитро Чижевський- Нестор науки.            // там же                                              Д.Т.-Блохин

 

149. . Й. Гердер  - визначний німецький          // Українознавство.- Київ,  -                Д.Т.- Блохин

      філософ-мислитель                                            2002.  - Ч. 3-4 та  у:  Дарина

                                                                           Блохин. Вибрані твори в 6.ти томах. –Мюнхен

                                                                         Київ, 2004,.- Т. 6.- С 179- 249

 

150. Історія у нас самих                                      // Українське слово. Київ, 2002             Д.Т.-Б

                                                                                 за 3-9  жовтня.- Ч.40.- С. 13     

 

151. Світла пам’ять світовому вченому          // ґ.Українське слово.-Київ, червень, 2002.        

   акад., проф., д-р. Ю.Бойко-Блохину              Доповідь на   вечорі, присвяч. 40 днів       Д.Т.-Б.

                                                                               після смерті Ю. Бойка-Блохина                                                                                      

 

152. Незалежна Асоціація дослідників            //”Українознавство”.- Київ, , 2002.- Число 4.- С.

 совєтської  теорії і  практики в                           19-28

національних проблемах                                                            

                                                                2003

 

153. Педагогічні  погляди  та діяльність          Х-і Сковородинські читання в          Д.Т-.Блохин

     Григорія Сковороди.                                   Переяслав -Хмельницькому,  .                       

                                                                             4-5.10.2001. Збірник: Григорій  

                                                                            Сковорода: Ідейна спадщина і

                                                                             сучасність. – Київ, 2003.-  С.394-409.

                                                                               

154. Святослав Гординський-укр.                   // Християнський голос. – Мюнхен,        Д.Т.-Блохин

    мистець, дослідник укр.іконопису                 2003.-Ч.16.

   (До 10-ї річниці з дня смерті та 30-ї

     річниці його книги „Українська ікона”

    12-18 століть”.

 

155. 90 років від дня смерті Л.Українки           // Християнський голос. – Мюнхен,        Д.Т.-Блохин

        (1.8.1903-2003)                                                  2003.- Ч.- 15

 

156. Проблеми співвідношення Бога і              // Збірник 39-ої наукової конференції      Д.Т.-Блохин

      світу у філософії Г.Сковороди                       „Дні науки НаУКАМ” ( 27-31.01.2003),

     присвячені 10-літтю відновлення

    К.-М.Академії, Київ, 2003. і  у Вибрані твори в

      п”яти  томах., т.5. Д. Тетерина. 2003, с. 191-206

    

157.  Григорій Сковорода: біографічно-             // Д.Тетеріна. Вибрані твори в 5-ти томах

     психологічний портрет                                              Київ, 2003 -С. 112-177

 

 158. Образ зведеної жінки у поемі                        // Там же.- С.63-69.                              Д.Т.-Б

     Т.Г.Шевченка  „ Катерина”.

 

  159.Д.І. Чижевський – слов’янський

         філософ і  світовий славіст                                 // Там же.- С.260-276.                  ............

.

 

  160. Життя і творчість Д.І. Чижевського               // Там же.- С.246-259.                     ...........

   

  161..  Зображення  загарбницької політики

         Росії в творі Т. Шевченка „ Кавказ”.                 // Там же.- С.70-74                       .............

 

 162. Історичні умови формування релігійних            // Там же.- С.163-178                 .............

       поглядів Григорія Сковороди.

 

163. Еволюція літературної української                      // Українознавство.-Київ, 2003. - № 4 (9)

      мови та її сучасний стан.                                             – С. 26-33                                        ...............                         

 

164. Творчість С.Гординського.                        // Визвольний шлях.-  Лондон, 2003.-      Д.Т.-Блохин

   Листування з проф. Ю.Бойко-Блохиним         Кн. 64.- С. 65-83

 

165.  Ретроспективний погляд на творчість      // „Визвольний шлях”. – Лондон, 2003     Д.Т.-Блохин

      Святослава Гординського.                               Кн. 8.-С. 60-69.

 

Том V.

166. Вибрані твори в V томах.                           Мюнхен- Київ, 2003. – 311 С.                  Д.Тетерина

       Том V: філософія,  історія.

Передмова.

  Т. Шевченко –геній української нації        // там само, с. 3-10

 

167. Друзі Шевченка в  житті і в останні            // там само, 44-62

   дні його життя

 

168.Національнен Євангеліє правди                  // там само, с. 75-87

 

169.Національні мотви у творчості                      // там само,  87-111

     Лесі Українки  

 

170 . Григорій Сковорода – „ той, що                   // там само, с.

його світ ловив та не спіймав

 

171. Сковорода не байдужий до долі                    // там  само, 178- 190

       українського народу

 

172.  Ukrainische Kultur präsentirt sich              // Almanach 5-Jahre „Ukrainische             D.Blochyn

        in Deutschland.                                            Gesellschaft e.V. München, 2003.

    S. 26.

 

173. Людина – центральна проблема                // Науковий збірник праць V                   Д.Т.-Блохин

    у  філософії  Г.Сковороди                              Міжнародного Конгресу україністів,                             

                                                                             26-29 серпня  2002.- Чернівці, 2003

                                                                              

 

174.. Ю.Бойко-Блохин- засновник                       // Науковий збірник V СКУ                 Д.Т.-Блохин

    Незалежної Асоціації совєтознавців              26-29.08.2002.-Чернівці, 2003.-

    . совєтської   теорії в практики в

національних проблемах

 

175. Дмитро Чижевський – нестор науки           // Науковий збірник V СКУ                 Д.Т.-Блохин

                                                                                26-29.08.2002. – Чернівці, 2003

                                                                                 

176.  . Перша зустріч проф. Ю. Бойка-Блохина з          //ж. „Визвольний шлях”, -Лондон, 1996. -.

     Незалежною Україною .                                                        С.  238-243

 

177. ” Бог справедливий суддя, що                          // Соборність. – Мюнхен”, 2003.-    Д.Т.-Блохин

    за добро нагороджує, а за зло карає.”..                 №1.- С.  79-87.

 

.                                                                      2004

 

178. Погляди Д.Чижевського на                     // Sbornik z mezinarodni konference        D.T.-Blochyn

     філософію Г.Сковороди                              k 25. Vyroci umri: Dmytro Čyzevskyj

                                                                            osobnost a dilo (13-16.06.2002). –

                                                                             Praha.- 2004. -С 372-394

 

179.  Вибрані твори в VI томах.  – Мюнхен – Київ, 2004. – 360 С.                  Д.Тетеріна

     Том VI. Філософія, історія

 

180. Мова і духовність народу                            // Збірник Міжнародної конференції  

                                                                                 в Харківському  Університеті:                        Д.Т.-Б.

                                                                                Традиції Харківської лінгвістичної  

                                                                                школи у світлі  актуальних проблем

                                                                              сучасної філології  (5-7.10.04).

181. Юрій Бойко – визначний                      // Розбудова Держави.- Київ, 2004             Д.Т.-Блохин

політичний діяч. (До 95-ліття)

 

182.  Ґотфрід Йоган Гердер.                        // Українознавство.- Київ, 2004 .-                   Д.Т.- Блохин

     .                                                                                № 3-4 .-  С.195-204

   ( До 260-річчя з дня народження і

    200-ліття  смерті).                      

 

183. Погляди  західноєвропейських і

 українських вчених на сутність мови           // Збірник Міжн.конф. українознавства          Д.Тетерина

                                                                              28-29.10.2004р. – Київ, ч. № 5 .- С.

 

184. Заслуги Д.Чижевського в оцінці                // В:Д.Тетерина-Блохин . Вибрані твори в  шести томах

   Ю.Бойко-Блохина (До 110-річчя з                Мюнхен-Київ, 2004.- Том 6.- С. 31-59

   Дня народження Д. Чижевського і  

   95-ти річчя Ю.Бойко-Блохина)                    

 

185. Оцінка Д. Чижевським праці                           // Науковий Збірник конференції (22.5.2004.

 Д.Олянчина. „ Grigorij Skovoroda,                          „ Європейська культура і  Д.Чижевський”  

(1722-1794). Der ukrainische Philosoph des              „Круглий стіл“- -     Донецьк, 2004. –Ч. ... .-

XVIII. Jahrhunderts und seine geistig-                           C-

Umwelt (166 S)“

       

186. Життєвий і творчий шлях                                

   проф.Ю.Бойко-Блохина                                   „ Християнському голосі”- Мюнхен, 2004. березень

   ( До 95-ї річниці від Дня народ.)

 

187. Образ жінки в творах Т.Шев-                // Науковий збірник праць Міжнародної

   ченка і в західноєвропейській                     конференції в Каменець-Подільському        Д.Т.-Блохин

 літературі.                                                       Університеті: „Шевченко в контексті   

                                                                           національної і світової культури” (17-18.04р.).

                                                                       .-К.-Подільський, 2005.- Ч. 9  .- С.206-222

                                                                          І в: Д. Тетерина. Вибрані твори в шести томах.-

                                                                          Мюнхен-Київ, 2004.- С. 10-30

 

 

188 Історія укр.літературної мови.            //  Науковий збірник міжн. Конференції:          

                                                                          Україністика – минуле, сучасне ї майбутнє.

                                                                            (22-23.10.2003). Брно, 2004. – С.79-96

 

189. Душевна драма  М.Гоголя                        // Науковий збірник міжнародної                    

   ( До 195 річчя з дня народження).                 Конф.  „ Мова і культура” (29.06-

                                                                  2.07.04.) – Київ, 2004.- Вип.-  166  і у : Дарина

                                                                           Тетерина.  . Вибрані твори в шести томах. . – Мюнхен-

                                                                           Київ, 2004.- С. 31-59

 

190. Історико-філософські знання                      // Філософська думка. – Київ, 2004. –Ч. 3.-  

    в Україні: Стан і перспективи.                         С. – 139-158.                  

 

191. Ретроспективний погляд на творчість           // В книзі: Д. Тетерина . Вибрані твори в шести  

Святослава Гординського .                                    томах.-Мюнхен-Київ: „Фоліант”, 2004.- С. 103-127

(До 10р. від дня смерті С. Гординського)  

 

192. Національно-свідомі українці „Срібної землі”     //  г. „Срібна земля” Ужгород, 2004,  жовтень

 

193. Нестор у ролі Юрія -переможця                             //ж. Березіль,.- Харків, 2004.- Ч.12.-С . 148-160                                                                                                                                                            

                                                    

                                                         2005

194. Заслуги Чижевського в оцінці                     // Другий Міжнародний  науковий  семінар

Ю. Бойка-Блохина (До 110 р. з дня                       „Д. Чижевський і слов”янські літератури”

народження Д. Чижевського                                 Дрогобич. Університет ім. І. Франка. 21-22.05

 

195. Ю.Бойко-Блохин і Д.Чижевський –         // Науковий збірник конференції:                  .

      визначні вчені діаспори. Архівні               Українська діаспора: проблеми

     матеріали.                                                       дослідження ( 23-24.09.04).-  

                                                                              Острог, 2005.- Ч.      

 

196. Філософські погляди Й.Гердера               // Збірник наукових праць Міжн.          Д.Т.Блохин

     на мову і впливи їх в Україні.                       наукової конференції „Мова і культура”

                                                                              20-24.05р).-  Київ: Вид. ім С.Бураго,

                                                                              2005. - Випуск 8.-Т.І. – С. 75-87

 

197. Інтелектуальний портрет                          // Культурна спадщина Слобожанщини:       Д.Т.Блохин

      Ю.Бойка-Блохина                                          Курсор.- Харків, 2005, ч.3. С.5-36.133.

 

198. Видатний український                               // Збірник праць VI Світового Конгресу      Д.Т.-Блохин

історик-архівіст   - Д.Олянчин.                            україністів в Донецьку 28.06- 2.07.05 -.

  До 35-ти річчя з дня смерті)                           – Київ- Донецьк, 2005 .. – С. 328-383;

             ( 26.06 1970 )                                         та в книзі: Д. Тетериної.  Вибрані праці в VII томах.

                                                                            –Київ-Мюнхен. 2006.-

                                                                                Т.7.- С.176-245

                                                                              

Монографія:

199. Організація українських                       Київ-Мюнхен: Медіноформ, 2005.-        Д.Тетеріна

письменників „Слово” на еміграції                     Т.І.- 262 С.

в Европі.

 

200. Листування Ю.Бойка – Блохина з видатними

письменниками та діячами української культури                 // Там само, с.139-228

Західної Європи та за океаном.

 

201.  Діяльність Ю.Бойко-Блохина в світовому           // Науковий Збірник на пошану професора

Об’єднанні українських письменників„Слово”            Юрія Бойко-Блохина до 100-ліття від Дня

                                                                                           народження.-  Хмельницький Пед.

                                                                                          Університет  ім. Г.Сковороди

                                                                                          та в :Д. Тетерина .ОУП ”Слово” на  

                                                                                          Еміграції в Европі. – Київ-Мюнхен. 2005.-

                                                                                           С.50-78  

 

202.Дискусії Д. Чижевського і зарубіжних                   //Там само. С.269-278,

                                                                                          А також у Н. Збірнику   

критиків з приводу праці Д. Олянчина                      праць Міжн. Конференції у Донецьку

про Г. Сковроду                                                              2005 рік („Круглий стіл”, присвячений

                                                                                              Д.Чижевському)

                                                                                

 

203. Філософські погляди Й.Гердера                           // Н.Збірник  Міжн. конференції.

на мову та їх впливи на  Україні                                „ Мова і культура”  в Києві 20-24.06. 05.

                                                                                        Київ, 2006.-   Вип.8, т.І.-С 75-87

                                                                      2006

 

 

 

204. Д.Олянчина  - дослідник історії             // Науковий збірник ІІІ Міжнародного      Д.Т.-Б

 України. Архівні матеріали.                         Наукового конгресу: „Українська

                                                                           Історична наука на шляху творчого

                                                                          поступу (17-19.05.06)” в Волинському

                                                                            Держ.Університеті в Луцьку.- Луцьк,

                                                                           2006.- Ч.         .-С.

           

205.  Життя і наукова діяльностіь           

проф .Ю.Бойко-Блохина                             // Науковий збірник праць ІІ Міжнародної     Д.Т.-Б.

                                                                              конференції: „Українська діаспора:

                                                                             проблеми дослідження” (22-23.05.06) в

                                                                             Університеті „Острозька  Академія. – Острог,

                                                                              

 

206. Ю.Блохин  засновник франкознавства    // Збірник наукових праць Франківських       за кордоном   

     Архівні матеріали.                                                 читань в інституті філософії НАНУ.  

                                                                                 До 150-ти  ліття І.Франка в Києві

                                                                           ( 20.06.06 р.) // Слово і час” .-Київ, 2006.-№8.- С.48-57

 

207.  Ю.Бойко – Блохин: Херсонський і        //Доповідь в  Науковому Збірнику конґресу в Острозі:  

     Харківський періоди.                                       Українська діаспора: проблеми і дослідження.

                                                                             ( 22-23. 05. 2006.) ;  та в :  .

                                                                             Вибрані праці в семи томах. –Київ. Мюнхен,  2006

                                                                                   Т.7. .- С. 37-52

                                                                                   

 

208. Суспільно-політичні погляди Ів.Франка       // Науковий Вісник Львівського         Д.Т.Блохин

      ( До 150-ти ліття І.Франка).                            університету ім.І.Франка. – Львів,

                                                                                  2006.- №. 4        

                                                                                 І  в книзі: Дарина Блохин .

                                                                                  Вибрані праці в семи томах. Т.7. Київ-

                                                                                  Мюнхен, 2006.-

 

 

209. Д.Тетеріна. Вибрані праці в VII томах. - Київ-Мюнхен, 2006,  350с.                      

 Том. VII. Філософія, історія,

 літературознавство.

 

210.  Погляди І.Франка на українську                  // Науковий Збірник конференції   19-23..06

літературну мову                                                     „ Мова і культура - Київ, 2006

                                                                                        та в  книзі: Д.Тетерина

                                                                                     Вибрані праці в семи томах. Т.7. –К.-М., 2006

                                                                                      С.142-156

                                                                                 

211. Домет Олянчин – дослідник                   //Науковий збірник Сковородинівських                                                                              

  творчості Григорія Сковороди                      читань ( 6-7.10.2005). – Тернопіль, 2006

    .

                                                                            та в: Д.Тетерина. Вибрані праці.....- Київ-Мюнхен,

                                                                            Т. 7.- С.253- 262

 

212.  Вірні сини України                                  // Там само , Т. 7.,- С.5-13

 

 

213. Ю.Бойко- Блохин – шевченкознавець.       Київ, Енциклопедія літературознавства, 2006     Д.Т.Б.

 

214.  Домет Герасимович Олянчин                 // Енциклопедія сучасної літератури.-          Д.Т.Блохин

                                                                              Київ: Інститут енциклопедичних

                                                                              досліджень.  2006.-   Т. І  .

215. Погляди  І.Франко на релігію і церкву.

    До 150-ти ліття з Дня народження                // Християнський голос. – Мюнхен,          Д.Т-Блохин

                                                                               2006,  число 17- 20,   за жовтень м-ць.

216.   Сучасники про релігійність

       Ів.Франка.                                                 //Християнський голос. – Мюнхен,          Д.Т.-Блохин

                                                                         2006.-  Ч.21- 22.

 

217 Г.Сковорода – український                       // Християнський голос.- Мюнхен,        Д.Т.-Блохин

      філософ-богослов                                          2006  за грудень,   №  26 .

 

 

218.  Скринька з вішами.  Спогади Мартоса        // Свобода, березень 1996

про перші вірші Т. Шевченка

 

 

      

219. Ю.Бойко-Блохин- дослідник                        // Вибрані праці в семи томах.- Київ- Мюнхен,

      творчості І.Франка.  Архівні матеріали                   2006,- С.79-92..

 

220. Мова – національний скарб,                       // Науковий збірник: „Українська мова           Д.Т.-Б.

  самоіндентифікації українців.                          вчора, сьогодні, завтра в Україні і в

                                                                                 світі (20-21.10.05).- Київ, 2006.

                                                                                  та в ж. „Українознавство”.- Ч. 1.- с, 178-182

 

221.  І.Франко і релігія.                                            //В : Д. Тетерина. Вибрані праці в семи томах.-

                                                                                       Київ-Мюнхен,  2006.- С.122-141.                                        

 

222. Ґотфрід Йоганн  Гердер- визначний                   // Українознавство. – Київ,   

   німецьий  мислитель (літературна діяльність)            2006,  - № 2.- с.129-138.

 

223. Нотатки до листування Дмитра                       // Н.Збірник шостого Міжн. Конгресу

Чижевського та Домета Олянчина                          Українства в Донецьку.- Київ –Донецьк,

                                                                                    2005.- С. 383-406

 

 224. Діяльність Ю. Бойко-Блохина в                          // Українознавство.-Київ, 2006. Ч. 2.- С. 130-139                

німецьких університетах                                                           

 

224. Перші спроби генеалогії роду Григорія              

     Сковороди                                                                                В книзі: : Д. Тетерина. Вибрані

                                                                                                    праці в 7-ми томах.– К..- Мюнхен,    

                                                                                                     2006.- Том 7. - С. 262-280

                                                                                                          

226. Душевна драма Гоголя                        // Науковий Збірник  Міжн. Конференції „Мова і

                                                                        культура” в Інституті ім. проф. С. Бураго, присвячена

                                                                         до 200 ліття  народжнння М. Гоголя 22-26.6.06

 

                                                               2007            

227. У вдячній пам”яті нащадків                                  // Конференція, присвячена  285- річниці

                                                                                          від дня народження Г. С. Сковороди                              

                                                                                           9. 12. 07. НУНО, г. Християнський голос

                                                                                             і „Свобода”, грудень, 2007

 

228. Біографічні штрихи Юрія                           // Християнський голос. – Мюнхен,        

     Бойка-Блохина . До 5-ої річниці                           2007, - Ч.13

   з дня смерті.

 

229. Т.Г.Шевченко і Г.С.Сковорода: ідейно-       // ХІІІ Сковородинівських читань,   

      стилістичні елементи в творах.                           4-5.10.07 у Переяслав-Хмельницькому                                         

                                                                             пед. Університеті:Григорій Сковорода –духовний

                                                                              орієнтир для сучасності: Збірник наукових праць

                                                                             у двох кн. – К.: Міленіум, 2007.- Кн.1. – С. 248

 

230. Релігійний світогляд Т.Шевченка               // Християнський голос-Мюнхен,

                                                                                      2007.- Ч.8 , 17.03                                              

                                                                                    

231. Релігійні погляди Г.Сковороди              // Н. Збірник Конференції: „ Етика отців

      визначного   філософа і                               у Київській Богословській думці епохи реформації

    християнського богослова                              XIV-XVIIIст.- Київський Нац. Інститут

                                                                                Києво-Могилянська Академія”. 20-23. 09. 2007

232. У місті,що зяяло небезпеками.                     // Березіль.- Харків, 2007, № 3-4..- 144.-150      

 

 

 

233. Олег Кандиба –Ольжич – науковий

і політичний діяч .                                            // Християнський голос. – Мюнхен, 2007.-    

 (До100-ліття з Дня народження)                                  19.11. Ч. 7     

 

234. Українознавча наукова діяльність             //Українознавство.- Київ, 2007.-№ 4.-            

     Ю.Бойко-Блохина в ЛМУ ( До 5-ти                  С.130-138. ( Міжн. Конф.: Укр освіта

    річчя з дня смерті професора).                         в часовому просторі . 25-27.10.07. та в НЗ

                                                                                 Українська освіта у світовому часопросторі.-

                                                                                   Київ, 2007.- С.  492-495

 

                                                                         

                                                                              // Збірник наукових праць науково-            Д.Т.- Б.

235.  Мова – скарб українського народу,            дослідного    інституту українознавства.-

       чинник індентифікації народу.                      Київ, 2007.-С.121-128

 

236. Довоєнна політична діяльність                / /Науковий збірник Міжнародної конференції    Д.Т.-Б.             

          Ю.Бойка-Блохина в Україні                          Українська діаспора: проблеми,

                                                                                  дослідження (19-23.05.06). - Острог  , 2007                          

 

237. І. Франко і західноєвропейська література      //Збірник ХХІ конференції  

                                                                                     „Із секретів  творчості І. Франка  

                                                                                     – Львів Інститут Франкознавства,

                                                                                       9.10.  2007

 

238. Vorwort zur Wissenschaftliche Konferenz           / / Науковий Збірник НУНО Ukrainer in der  und

                                                                                                  die Deutsche Diaspora in der Ukraine“.    

                                                                                            - Мюнхен- Полтава :  „АСМІ  2008- Т.І.-   

                                                                                                С. 26-27       

      

 

239.  Вшанування пророка і генія українського        // „Християнський голос”.– Мюнхен 26.03.07.

      народу Т.Г.Шевченка

 

240.. Д.Чижевський і Ю.Бойко –Блохин.

Листування. Архівні матеріали .                                    // В книзі:  Д.Тетеріна. Вибрані  праці в 7

                                                                                          Томах.- Київ-Мюнхен, 2007.- С.157-176.

 

241. Діяльність Ю.Бойко-Блохина у ОУСП                     // Там же, - С.53- 79

„Слово” на еміграції в Европі. Листування

 

 

242. Деякі дані про родовід                              // Н.Збірник праць ХІІ. Всеукраїнських          Д.Т.-Б

 Г.Сковороди та його оточення.                        Сковородинських читань в Переяслав-

      Архівні матеріали.                                      Хмельницькому (6-7.10.05): Г.Сковорода-джерело

                                                                             духовної величі і сучасність.- Тернопіль: Астон,

                                                                                                  2007.- С. 59-73

 

243. У вдячній пам’яті нащадків                         // Християнський голос. – Мюнхен, 10.12. 07                                               

 

244.  Наукова і політична спадщина                            // Конференція до 5-ліття від дня смерті.                   

      Ю. Бойка Блохина                                                 3.6. 2007. Збірник НУНО

 

245.  Релігійний світогляд Г. Шевченка                // Конференція до193 річниці від дня

                                                                                    народження поета, 16.03.2007 .                                          

                                                                                    „Християнський голос”, березень 2007

 

246.  Збереження  збереження пам”яті                // Наукова конференція, присвячена  

 Г. Сковороди на  Полтавщині                                   285-річчю від дня народження    Григорія

                                                                                        Сковороди. Чорнухи, Полтавської обл.

                                                                                  // г „Нова праця”. – Чорнухи, 2008, листопад

                                                          2008  

 

248.  Популяризація та збереження спадщини                  //  „Християнський голос, 2008. -Ч.2742,

         Г.С. Сковороди      в Україні та в світі.                                               С.3-4

 

249.  Studien über Nachlass von Hryhorij Skovoroda .     //Christliche Stime.- München, 2008, Nr. 2 .

                                                                                                           in Deutschland

 

250.  Григорій Сковорода і антична література          // Д. Тетеріна. Гр. Сковорода –український

                                                                                           письменник,    філософ і педагог. –Київ.

                                                                                          Мюнхен, 2001.- С. 211-218

 

251. Діяльність Ю.Бойка–Блохина в                             // Науковий Збірник Українського  

         німецькому   світі.                                                7. Конгресу (СКУ,  25-28.07.08). -

                                                                                          Київ, 2008.  

 

252. Українці в світі: „Німецько-українське             //Збірник наукових праць ІІ  Міжнародної

          наукове Об’єднання  в Німеччині”.                  наукової конференції  :

                                                                                       Діаспора як чинник   утвердження  

                                                                                       України у міжнародній спільноті

                                                                                        (18-20.06.08). – Львів, 2008.- С.174-177

 

 

253.  Юрія Бойко-Блохин -                                              Шевченкознавча енциклопедія.

     шевченкознавець

                                                                                                  Київ,  2008.- Т.1

 

254 Архівні документи Олега Кандиби-               //Академія до 100-ліття  народж.  18.11. 07

Ольжича (До 100 ліття від Дня народження )         „Християнський голос” , грудень 2007

                                                                                                   

255. Вивчення творчого методу І. Франка              // Н/Збірник Між. симпозіуму до 150-ліття  

Перша дисертація     Ю.Бойка-Блохина                    .      І.Франка (27.09 - 1.10.08). – Львів.

 

256.  Українська діаспора в Німеччині.                      // Веб- сайт   МАУ.-  Київ, 2008.                 

 

257.  Т.Шевченко у нас і в Західній Європі .             // Християнський голос. – Мюнхен,       

                                                                                          2008. – Ч. 6 ( за  березень).

 

 258.  Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як                  // Християнський голос.- Мюнхен, ч. 24,   

геноцид українського народу. Розсекречина                  за грудень, 2008 ( під іменем : К.

  пам’ять.                                                                             Павлишин, псевдонім)

 

259.Світ визнає! Україна пам”ятає: українці               // Свобода.- Нью Джерсі за 26.11. 10  

в Німеччині вшановують світлу пам’ять жертв            Міжнародна Конференція в Мюнхені

 Голодомору                                                                               (16-17.11.08)

                                                                                         . і в „ Християнському голосі”за 17.11.2008.

 

260. Українська діаспора в Німеччині і  Австрії               // Український вимір.. Чернігів, 2008.-

( 1938-1950рр) . ДП.                                                               Число 7.-С.61-79

 

 

261. Українці в світі і німецька                                   // Науковий Збірник Міжн. Конф. 23-25.05.08

                                                                                     в Чернігівському Університеті ім .Шевченка:

діаспора в Україні                                                 „Україна там , де живуть українці”                                                          

 

262. Видатний український історик- архівіст         // У : Д. Тетерина. Вибрані твори  в семи томах.

     Домет Олянчин                                                          - Київ –Мюнхен, 2006.- Т.7.- С. 176-252

 

264.  Українська мова і духовність народу                         // Науковий Збірник за матеріалами

                                                                                                 Міжнародної конференції у Брно,  

                                                                                                     19.-20. 11.2008

 

265.  Die nationale Motive                                                      Weltkonferenz: Aktuelle Problrmy

 der Werken von L. Ukrainka                                                  komparatystiky Slawianskiey: teotia i

                                                                                                 metodologia badan` lingwistycznych i

                                                                                                 literaturosnawczych.

                                                                                                Instytut Filologii Polskej Academii

                                                                                                Podlaskiej w Siedlcach, 29/29 wrzes’nia

                                                                                                     2009.

                                                                                   

 266. D.Tschižewskij und J. Blochyn-                             // Internationale Tagung , anlässlich               

berühmten   ukrainischen Wissenschaftler.                     des 30. Todestages von Dmitrij Tschežewskij

                                                                                         ( 9.-10. Mai 2007).// In : Slavica Varia

                                                                                              Halensia.

                                                                                           Angela Richter, Drigitte Klosterberg.

                                                                            D.I. Tschižewskij- Impulse eines Philologen

                                                                           und      Philosophen für eine komparative Geschichte.

                                                                           - Halle, 2009. SVH Band 9.-  S.145-159.

 

 267.    Політичне і економічне становище                        // Український вимір. МЗІОНМСМ   

      в Україні напередодні Голодомору 1932-1933 .        та діаспори. –Чернігів, 2009.- Ч.8. У трьох

                                                                                                томах.- Т.І.- С. 24-33                                                                          

 

268. Концепція зв’язку мови і духовності            // Міжнародна наукова конференція:         

      у творах І. Франка                                              Україністика- минуле, сучасне,

                                                                                  майбутнє.  Брно ЧР ( до 15-ї річниці

                                                                                   україністики (19-29.11.08)-  Брно,

                                                                                   2009.- С.501-510

 

269. Перша докторська  дисертація про               // Збірник ХIV Сковородинівських читань     

       Г.Сковороду.                                                      (1-3.10.09)   у  Переяслав-Хмельницькому

                                                                                   Університеті.- 2009 – Київ „ Просвіта”-

                                                                                   С.21-28.

                                                                                                   

270.  Незабутні імена: Ю.Шевельов  і                      //  Ювілейний Науковий збірник на          

      Ю. Бойко. Листування.                                       пошану проф. Ю.Шевельова. До

                                                                                    100-ліття від Дня народження.

                                                                                   - Нью Йорк.,  2009.  

 

271 .Шевченко і західноевропейська література        // Наукове видавництво  „ Мова і культура”.-

                                                                                             Київ, 2009.- Випуск 11.- Т.ХІІ ( 124) .-

                                                                                            С. 259-265

 

272.Українська діаспора в Німеччині                           // Доповідь на Міжнар. Дню  Музеїв

і її роль в культурному та науковому світі.                   . у Полтавському краєзнавчому Музеї ,

                                                                                                 18.5. 2009

 

 

273. Політична діяльність Ю.Бойко-Блохина в              // „Україністика”.-Київ, 2009 .-             

німецькому світі. До 100-річчя від Дня народження.          Ч.  3 .- С. 303-308.-Част.І  

 

274. Політична діяльність Ю.Бойка-Блохина                   // „Українознавство”. –Київ, 2009. -№4

в нім. світі                                                                              С.295-299.- Ч.ІІ

275. Монографія:

 Тетерина-Блохин Дарина.  Юрія Бойка-Блохина в німецькому світі.-

Переяслав-Хмельницький. Мюнхен, 2009.- 400с.

 

276. Життя і діяльність Ю.  Блохина в

довоєнній Україні                                                                         (  там само, с. 8-27 )

 

277. Наукова і громадська діяльність Юрія Бойка-                  (там само, с.27-48 )

     Блохина в Мюнхені

 

278.  Наукова діяльність Ю.Бойка- Блохина в                        // там само, с.49-113         

Людвіґ-Макиміліянс-Університеті

 

279. Юрій Блохин – шевченкознавець                                    // там само, с. 135-154              

  

280 . Роль Ю.Бойко-Блохина в поширенні  

україністики в Німеччині, Архівні матеріали                          // там само, С.155-194           

 

281. Українські праці  німецькою мовою Ю. Б. Блохина         // там спмо, 114-134)

 

282. Німецьке громадянство Ю.Бойко-Блохина                     // там само, с.195-201         

 

283. Вшанування 85-річчя Юрія Бойка–Блохина                  // там само, с.261-270         

в Україні.Наукова конференція  в Музеї літератури

 

284. Остання поїздка Юрія Бойка-Блохина  в                       // там само, с. 276-277     

Україну. Вручення Шевченківської премії в

Каневі премії в Каневі (22.5. 1996)

 

285. Діяльність Ю. Бойка-Блохина в СSU. Листування.       // там само, с.202-232

 

286. Відзначення 100-ліття підписання  в Бад Емсі

Олександром ІІ. ганебного закону про заборону

української мови                                                                      // там само, с.234-252)

 

287. Інформація про діяльність „Німецько-                        // там само, 442-446

українського наукового Об’єднання імені

Ю. Бойка-Блохина

 

288. Данило Туптало й українська Церква                  // Збірник статтей Ш Міжнародної

       в історіографії української діаспори                   наукової конференції „Держава і Церква

                                                                                          в  Україні за радянської доби”

                                                                                          (15-16 жовтня 2009) – Полтава: ПНПУ.-

                                                                                         2010 ( 358с.) –С. 278-285                                                                   

              

289. Діяльність „ Німецько-українського                      // Н. Збірник ІІІ Міжнародного Конгресу

       наукового Об’єнання” в Німеччині                   „Українська  освіта у світовому часопросторі”

 

290.  Науковий Збірник: Голодомор –Геноцид українського народу. -

         – За ред. Д. Блохин та  Передмовою: „Україна  пам”ятає! Світ визнає!”.- Мюнхен-Полтава, 2009.- т. ІІ. -289 С.

 

291. Politischer Hintergrund des Holodomors                    (там само, С.- 41-47)

1932-1933.іn der Ukraine                                                     ( 21-22.10.2009 )- Київ,  2009   

                                                                                    та вебсторінка: http://library.phdpu.edu.ua     

 

292. Науковий Збірник за матеріалами   Міжнародного конгресу (13-14.04.2008) НУНО в Мюнхені:

  293     „Українці  в світі і німецька діаспора в україні. За заг. редакцією Д. Блохин. – Мюнхен-Полтава: тов: „Астмі”- Т.І - 2009.- 467с.

 

294. Вegrüßung der Präsidentin der „Deutsch-Ukrainischen     // Ukraine in der Welt und Deutsche

Wissenschaftliche Gesellschaft in Deutschland“                    Diaspora in der Ukraine.

                                                                                                 // Wissenschaftliche Sammlung.-

                                                                                                 München- Poltava, 2009.- S.25-29.- B. I

 

295. Ю. Бойко-Блохин і Юрій Шевельов –                       ( там само, с. 167-191)

визначні українські вчені діаспори.

 

296. Листування проф. Ю.Бойка і   Ю.Шевельова.            ( там, само, с.192-227)

           

297. Листи  проф. Ю.Бойка-Блохина до проф.

   Юрія Шериха –Шевельова.                                                // там же.- С. 228-236

 

298. Die Popularisierung und die Erschließung             //Wissenschaftliche Sammlung von DUWG.

  Nachlasses von H.Skovoroda in der Ukraine                     München- Poltava, 2009.- S- 41- 49.- B-II

  ( Zum 285. Geburtstag von H. Skovoroda )

 

299.  Вшанування 100-літнього  ювілею                       // Листок в газеті „Х. голос”, що  випускає

   акад., проф. д-ра Юрія Б.-Блохина    „Нім.-Українське наукове Об’єднання”
   в  Мюнхені 25.09.  2009 : „ Він став легендою            в Мюнхені:

живою”                                                                       „ Українська наука, філософія і  релігія”.-  

  в науковому  світі”.                                                              Мюнхен, 2009, вересень, ч.17.- С.5.  

                                                                                              ( Укладач Д.Блохин)  

 

300. Урочисте відкриття  Музею-архіву  Родини                  // „Свобода”, червень, 2009

   Юрія іДарини Блохин  та Міжнародна                              Український лицар світової слави

  :конференція     „ З когорти  лицарів і чину”  

 у Переяслав-Хмельницькому Університеті

 (20.5.2009) до 100-літнього ювілею Ю. Бойка-Блохина

301. Німецькі вчені і політики про проф. Ю.Бойка            „Християнський голос”  , за 9.08 .09.                                                 

 -Блохина (До 100 –ліття Ю. Бойка-Блохина)                                                                                

 

302. Україна гідно вшанувала 100-ий                           // Педагогічні обрії. – Переяслав-

ювілей акад., проф., д-ра Юрія Бойка -Блохина               Хмельницьк, 2009 , за травень місяць.

 Короткі біографічні штрихи  та шевченкознавча       /Webseite:http://library.phdpu.edu.ua

діяльність  Ю.Бойка-Блохина                                                                

 

303. Він став легендою живою. Політичний шлях            // „ Свобода”.-Нью-Джерсі, 2009, 11.09

      Ю. Блохина

 

304. Сковорода у німецьких перекладах                             //Webseite; darianablochyn.blogspot.de

                                                                                                   Runder Tisch”: „Skovoroda in  

                                                                                                       Deutschland“  2013 , 5 Oktober

                                                                                   

305 .Українознавча наукова діяльність                         // http: // www.ualogos.kiev.ua /fullutext.htme

Ю.Бойко-Блохина в німецьких університетах                   ?id=1113іін.  ж.Українознавство,  2009

 

306. Політична діяльність Ю.Бойка-Блохина в CSU      // В кн. Д.Т.- Блохин. Діяльність Ю. Бойко-

                                                                                                 Блохина в німецькому світі.

                                                                                                -Переяслав-Хмельницьк – Мюнхен,

                                                                                                      2009.- С. 202-232

 

 307. Не забули спом”янути .....                                                            

 (До 195 річниці Т. Шевченка )                                // Християнський голос.- Мюнхен,11.03.2009                                                          

 

                                                              2010

 

308.   Неоромантика Лесі Українки на тлі                В монографії на пошану проф. М.Корпанюка

західноевропейської літератури.                              до 60-ліття:  Gente Ukrainus, Natione Ukrainus  

                                                                                  (Літературні шляхи старожитньої України).-   

                                                                                      Київ: „Євшанове  зілля”, 2010.-

                                                                                     С.457- 478. , та  в „ „Українознавчий альманах”.

                                                                                      Випуск 2.-К: ВПЦ „Київський університет”,

                                                                                      2010,.- С. 185-189

                                                                                                       

309. Українознавча наукова діяльність академіка      // Збірник конференції в рамках 4 .Форуму укр.

професора Ю. Бойка-Блохина у Людвіґ-                      діаспори у Греції, 3-13 вересня 2010.- Афіни-

Максиміліянс-Університеті .                                         Еретрія, 2010.0 С. 43-52

 

310. Гетьманщина на Україні та її наслідки                 // Sammlung :,, Ukraina und Deutschland“.-

                                                                                            München-Poltava. -Україна -Мюнхен ,

                                                                                             2011. -№ 1

 

311. Діяльність Ю.Б.-Блохина  в поширенні             // Науковий Збірник конференції „З когорти

     україністики  в Німеччині. Листування.               думки лицарів і чину присвячена

                                                                                        100- му ювілею Ю.Блохина в Переяслав-

                                                                                         Хмельницькому Університеті , 21.05.09.-

                                                                                        Переяслав-Хмельницьк, 2010.

 

312 . Напрямки співпраці німецьких і                    //Наук. Збірник конференції в Ялті 11-15.06.10.

    укр.діаспорних вчених з вченими  і гром.              „Діяльність , джерела та дослідження”

   діячами  культури  України.                                   ( вислала  10.05.10)                                           

 

313. Історія української еміграції:від  князівської      // „Чорноморський літопис. – Миколаїв,  

       доби до ХХ століття.                                                2010.-Випуск 1.- С.17-32.

 

                                                                                Третя міжнародна науково-практична

                                                                               конференція :                                                 

314.  Українознавча  діяльність                           „Діаспора як чинник утвердження  Держави

      Ю. Бойка-Блохина   в ЛМУ                              Україна у міжнародній  спільноті :                                                                                            

                                                                                  сучасний вимір, проекція на майбутнє.–  

                                                                             (МІОК, 23-25жовтня 2010).- : Львів, 2010.-С.415-421

 

315.  Україна- Німеччина:наукові -культурні            // Науковий Збірник   конференції

        зв’язки в історичному  аспекті                              „Українознавство у світовому  

                                                                                          гуманітарному просторі” 21-22.10.10.

                                                                                    Київ, НДІ українознавства, 2010

  

316    Монографія.                                                            Полтава –Мюнхен,  2010.- Т.І .- 263с.

  Українська еміграція: історичний,

соціально-економічний і політичний аспекти                         

          ( Х-ХІХстст.)

 . Українська діаспора стала колискою                              ( там же, с. 3-10)

   культури  людства...

 

  317. Українська діаспора: причини і наслідки                ( там само, 11-24)

    

   318. Переселення українців. Чисельність                     ( там само, с. 142-158)

          української діаспори за межами України

 

   319.   Початки становлення української діаспори            (там само, с. 25-50)

 

  320 Громадсько-культурне і наукове життя                 (там само, с. 51- 141)

        української еміграції в світі.   

 

   321.  Українська політична еміграція. Перша доба        ( там само,  с.159 - 171)

 

   322. Друга доба української політичної                    

          еміграції. Доба козаччини (ХVI-XVII ст.)                  (там само, с.  171-190)

   

   323 Третя доба української політичної                            

             еміграції у XVIII cт. Пилип Орлик                          (там само ,  с.180  -188)

 

    324. Державна і політична діяльність                                ( с. 189- 206)

          гетьмана П. Орлика: „бендерський”

           (1709- 1714), „європейський” ( 1714- 1722)

         та  „турецький „періоди.

 

  325.Українська еміграція ХІХ  і початку ХХ століть.             (с. 234- 253)

       Соціально-економічні мотиви

 

 326. Українська еміграція ХІХ  та початку ХХ                        там само ( с.  234- 253)

           століть

 

327   Життя і діяльність Г. Сковороди.                       .  // Розділ до книги: вічно живий Г Сковорода

Перші спроби генеалогії  роду                                    Переяслав-Хмельницьк, ???? ( де ця книга???)

 

328. Перші дослідження спадщини Г.Сковороди      // Н.Збірник  Переяслав Хмельницьког Уні.

    укр. діаспорними вченими в                                    15.Сковородинівських читань, 2011 , 7-9.10                                                    

 Німеччині

 

329. Він був і Творцем , і Героєм  великої            // Самостійна Україна.-Київ.,2010.-  Ч.4 /517

      доби історії України” До 103 річниці від                         С.13-16.

    Дні народження Олега Кандиби-Ольжича.

 

330. Науковий подвиг Григорія                                // У книзі на пошану

      Митрофановича Верби                                         доц. Г.М.Верби.: Григорій Митрофан Верба.  

                                                                                      Бібліографічний нарис.„Наукова еліта

                                                                                     Переяславщини”. – Переяслав-Хмельницьк,

                                                                                     2010 .- С. 237-245

 

331. Зустріч і прощання з Г. Вербою. Спогади.         // Там само. – С. 29-33

 

333. Християнські погляди Григорія Сковороди,            // „Х. голос”.- Мюнхен, 15.12 2010.

     насвітлені Григорієм Вербою у книзі:

„Ключ до християнськоїт філософії Г. Сковороди”

 ( Тернопіль: Астон, 2007)

 

334. Політична діяльність Ю.Бойка-Блохина                // „Українознавство”.-Київ, 2010.-№4.-

        в нім. світі.                                                                                        С.295-299

 

335. Праці Домета Олянчина про Григорія               //„Круглий стіл „Д.Чижевський і

   Сковороду в оцінці Дмитра  Чижевського             Європейська культура”, 22.05.2005 в Донецьку.

                                                                                        Litteraria Sedlcensia.- Дрогобич-Siedlce, 2010.-

                                                                                            T-IV.- С. 61-85

 

336. Сковорода очима українських дослідників            // Н. Збірник матеріалів  Сковородинівських

                                                                                         читань в Переяслав-Хмельницьку, жовтень,

                                                                                              2010

 

337. Християнська мораль  у творах-                         Круглий стіл, присвячений 288 річниці від

    Г. Сковороди                                                                 дня народження Г.Сковороди, 4.12.10

                                                                                         в Мюнхені.

                                                                                        -„Свобода”. –Нью Джерсі, 2010.- Ч.

338. Україна пам’ятає і більше такого

    злочину не допустить.                                                    // Конференція до 77 річниці Голодомору

                                                                                            1932—33рр.

                                                                                        г. „ Свобода”.- Нью Джерсі,  26.11.2010, ч.

                                                                   

339. Зустріч і гірка втрата .                                        // Газета „Переяславська рада”, 12.11.10,  с. 9.

                                                                                              Частина І.

 

340. Українці в Мюнхені вшанували 77-річчя           // Листок до  г. „Свобода”, „ Україна

      Голодомору  1932-1933 в Україні                                    пам”ятає! Світ визнає!”

                                                                                           „Круглий стіл” НУНО, 26.11. 2010

 

341 .Світовідчування М.Гоголя.                         // Науковий Збірник міжн.конференції

     До 200 літття  народження М.Гоголя.                / „Мова і культура” 22-25.06.09.- Київ, 2010

 

 

342. Україна – Німеччина: торговельні,                    // Українознавство.- Київ, 2010.-  № 4..-

політичні, науково-культурні та релігійні                       С. 304-308

зв’язки    

 

343. Роль проф. Ю. Бойка-Блохина в заснуванні                  /Архів П. -Хмельницький, 6.09.10  

                                                                                                                (80801/Д/23 Д

   україністики в німецьких університетах

 

344. Українська  діаспора Німеччини                          // Доповідь на  семінарі в Київському  

                 та зв’язки  її з Україною                                 гуманітарному ліцеї Університету

                                                                                             ім. Т.Шевченка (5.11..10)

                                                                                                                                                                                             

                                                          2011

 

334.  Листування  Домета Олянчина з                        // Славістика.- Дрогобич: „Коло”, 2011           

       Дмитром Чижевьким                                                        Т.2. – С. 377-396

 

335.     Короткі штрихи із   життя і творчості

  Д. Олянчина                                                                       // Там само, с. 378-385

 

336 . Die politische Idee von J.Blochyn im seinen             // Die Welt der Slaven. – München. 2011

    . Werke: „ Zu unserer geistig-politischen                            B.2 .-  S.19 - 32     

    Situation“ (1973)

 

 337.  Конституція Пилипа Орлика                              // Н. Збірник на матеріалах  Конференції

                                                                                       „Звичай Руси, що став козацьким. Уклад

                                                                                   Конституції республіки Війська  Запорізького”

                                                                                           (21-22.03.11, м. Хмельницький)

 

338.  Діяльність Генерального  Секретаря                        //Ukraine und Deutschland  Zeitschrift für  

     ПУН-у, керівника  ідеологічного та культурно-         Wissenschaft, Kultura und Religion.-             

    освітнього ресортів ВО ПУН-у Кремезного                 München,   2011. –B. 1.   – S.18-26

      ( Ю.Б.-Блохин). Лист-інструкція до Теренових

      Екзекутив. Архівні матеріали.

 

339

Монографія.

     Історія українська політичної еміграції

      ХХ ст. в славних іменах . -   Мюнхен-Полтава, 2011.- Т.ІІ.- 412с

 Передмова. Без знань минулого                                

      немає майбутнього С. 8 - 12.

 

340.Коротка історія давньої Руси-України                        С. 13-17

 

341. М. Міхновський – засновник                                       С. 23-28

    національної української ідеї

 

342.  Зимовий похід (6.12. 1919- 6.5. 1920)                           С. 50- 66

 

343.  Гетьманська Україна. Влада Павла                              С. 74 – 97

Скоропадського та його оточення.

 

344. Симон Петлюра –головний                                          С. 105-116

   Отаман військ Української Народної Республіки   

 

345. Євген Коновалець і його доба                                     С. 117-129.

 

346. Створення  Організації Українських                           С. 130-  138

Націоналістів  (ОУН)

 

347. Полковник А. Мельник. Політичний                           С.140-157

    портрет

 

348. Степан Бандера –провідник                                        С.260- 284

 революційної ОУН (р)

 

349. Розколи Організації Українських                                С.. 195-258

     Націоналістів.Передумови і причини

 

350. Діяльність ОУН в роки Другої Світової війни      С.232-250

 

 351.  Дмитро Чижевський – дослідник                           // Переяславські  Сковородинівські студії:

     філософії Григорія Сковороди . Архівні                    Збірник наукових праць.- Переяслав-

.     матеріали.                                                                  Хмельницький, 2011.- Випуск 1- С. 225-231

 

352. Видатний діаспорний укр. вчений                         // Самостійна Україна”. Київ, 2011

  і політичний діяч Ю.Бойко-Блохин                                  № 1/518 ( січень. Лютий , березень.-

( до 101 річниці від дня народження)                                  С. 3-16

 

353. Політична діяльність проф. Ю.Бойко-Блохина            // Самостійна Україна.- Київ-

      до і після воєнні роки (До 10-річчя від дня смерті )     № 2 /519, квітень травень 2011.- С. 41   

                                                                                                                                                       - 50

354. Ю.Бойко-Блохин в Незалежній Україні                         //Самостійна Україна., число3/520 ,

         (Продовження попередніх)                                                       -Київ, 2011.- С.36....

 

355.Романтичне возвеличення  жінки   в                                                           

українській  і  західноєвропейській літературі                  //ж.”Українознавчий Альманах”–Київ, 2011

Паралелі:Шевченко-Данте –Ґете; Леся Українка,             Випуск 6.- С.50-59 (Конференція, 31.3. 11).

О. Олесь – Ґ.Гавптманн, Д.Леопарді, Ф.Новаліс

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

356. Листування Домета Олянчина з Дмитром          // ж. „Славістика”. Дмитро Чижевський і

Чижевським.                                                               Європейська культура.  Збірник наукових праць

                                                                                       За матеріалами наук. семінару у Дрогобичі

                                                                                         24-25 червня, 2005. -

                                                                                         Дрогобич: „Коло”, 2011.-С.377-396

 

357. Українська політична еміграція на поч.                   // Н.Збірник Всеукр. Науково-практичної

       XVIIIст. Пилип Орлик –гетьман України                конф. „Звичай Русі, що став козацьким.

                                                                                              Конституція Пилипа Орлика” 21-22.03.11.

                                                                                            - Хмельницький. – С. 11-35

 

358. Політична діяльність П. Орлика  у вигнанні           //  там же,     С. 97 -.102.   

 

359. Боротьба української нації за створення

української державності в ХІХ  і початку ХХ століть.   // В книзі: Історія української політичної

                                                                                             еміграції в славних іменах.- Полтава-Київ,

                                                                                               2011.- С.23-28

 

360. Україна  готується до відзначення 25-их                   Доповідь на  відзначенні НУНО   

роковин  трагедії на Чорнобильській АЕС                       трагічної сторінки в історії України                                                                                        

                                                                                                    (20.4.2011)

 

361. Ів. Франко – борець за волю народу                       //  Наукова академія, присвячена 155-ти літтю

                                                                                                від дня народження Івана Франка: „ Я син

                                                                                                народу , що в гору йде”, 27.08 2011

                                                                                                  Християнський голос

 

362. Наукова конференція,  присвячена,                          // „Свобода” (13.10.11.)

   155 літтю Ів. Франка (псевдо. П. Ярий,  це Д. Блохин)

 

363. Dutschland und Ukraine: Historische,                          Herausgegeben und Vorwort von

    kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche            Dariana Blochyn

Beziehungen. – München-  Ternopil, 2011- 543 S.

 

364.   Україна-Німеччина: початки становлення зв’язків         // там же, с. 5-11

       між Київською державою  і Німеччиною.

 

365. Deutschland und die Ukraine: politisch-                             // In  Sammlung 3. Weltkongress:    

    -dynastischen  Beziehungen                                                        „ Deutschland und Ukraine“

     im Alter Zeit                                                                             (Konferenz10-12.04.2011)-

                                                                                                        München-Poltava, 2011 S.46-53

 

366. Німецько-мовні праці Юрія Бойка-Блохина                // там же, с. 241-261

 

367. Україна-і Німеччина: науково-культурні зв’язки       //  там  же,   с. 280-310

 

368.  Григорій Сковорода - український Сократ                 // Християнський голос. Мюнхен,  

                                                                                                    2011, Ч. 1.-С.4

 

369. Я син народу , що вгору йде                                          // Свобода.-Нью Джерсі, 2011, Ч.

 

370.  Григорій Сковорода  очима українських,               // г.„Свобода”. -Нью Джерсі, 18.11.2011

      дослідників  

      

371. Die  Bibliographie deutsche  Werke von                  // Wissenschaftliche Sammlung.- München-

           J.Bjjko –Blochyna                                                     Т.3.- 2011.–S.295-305

 

372. Протиборство української політичної еміграції        // Науковий Збірник  НУНО. – Полтава-  

  з радянським окупаційним режимом.                                  Мюнхен, Т.3., 2011. – С. 318-339      

Незалежна Асоціація совєтознавців та Інституту         

Американського Комітету визволення від

 большевизму.Архівні матеріали.

 

373. Наукові здобутки Незалежної Асоціації.                   // Там само, с. 344-351

       Видання Незалежної Асоціації

   про заборону української мови .                .

.

374. Останній період життя  і діяльності            // Д. Тетерина Григорій Сковорода- український

Григорія Сковороди                                             письменник,  філософ і педагог. – Київ- Мюнхен,

                                                                                  2001.- С. 65-- 82

      

                                                                                              

375.  Німецькомовні праці Ю.Бойка -Блохина                   // Н.Збірник.  Німеччина і Україна....

                                                                                                 Т. 3.- Мюнхен-Полтава , 2011.-С. 278  

  

 

                                                                 2012

 

376. Ю.Бойко-Блохин і І.Качуровський.                        // Збірник на пошану проф. Ю.Блохина.-

         Радіопередачі  „Свобода”.                                      До 10 річниці смерті Ю.Бойка-Блохина.-   

                                                                                             П.- Хмельницьк, 2012.

 

377. Роль проф.  Ю.Бойка-Блохина  у        

                       // Самостійна Україна”.- Київ. 2012

     спорудженні ганебної дошки в  Бад Емсі                   Ч. 4/ 524 , липень -вересень.-С.28-36

 ( До 100-ліття підписання указу Олександра ІІ.

   про заборону української мови ).

 

378. Науковий подвиг Григорія Верби                             // У: Бібліографічному нарисі:Григорій

                                                                                                Митрофанович Верба.- П.-Хмельницький

                                                                                                2010,.-С.29-33

379. Dariana Blochyn  

   Monographie:

   Die wissenschaftliche und politische  Tätigkeit

  Jurij Bojko-Blochyn in Deutschland.-

 München-Ternopil, 2012.- 514 S.

 

380 . Erste Schritte wissenschaftliche Tätigkeit

von Jurij Bojko-Blochyn vor dem 2. Weltkrieg                              // In Monographie….  S .17-24

    

381. Die Tätigkeit von Jurij Bojko-Blochyn in Deutschland

nach dem 2. Weltkrieg                                                                       // Ebd.a   S.    25-26

 

382. Die wissenschaftliche  Tätigkeit von Jurij Bojko-Blochyn

  an der Ukrainischen Freien Universität (UFU)                                  // Ebda.  S. 27-32

 

383. Die wissenschaftliche und politische Tätigkeit  von                        // Ebda.  S.33-44

      J. Bojko-Blochyn in Deutschland

 

384. Zum 100.Jahrestag des „Emser Erlasses“ von Zar Alexander II.       //Ebda.  S. 45-46

 

 395. J. Bojko-Blochyn –  Gründer der Unabhängigen Assoziation              //  S.47-49

                                                             

 

396. Die Tätigkeit im Exil  von J. Bojko-Blochyn im ukrainischen             // S. 50-53

Schriftstellerverein (UVS) „Das Wort“

 

397. Die Reisen von J.Bojko-Blochyn in die unabhängigen                         //S.53-56

Ukraine

 

398.   Briefwechsel von J. Bojko-Blochyn mit dem

berühmten deutschen Wissenschaftlern und Politikern.

Archivmaterial.                                                                                              // --- S.  57- 444  

 

399.  Beilagen aus dem Archiv: J Bojko-Blochyn.                                     //------ S. 444-452

Zu unserer geistig-polatischen Situation der CSU

 

400. J. Bojko-Blochyn über die innere Kriese der UdSSR                           //---- S- 453-475

 

401. Deutsche Bibliographie der Werke von J.Bojko-Blochyn                     //---- S.502-510

 

402.  Die Bibliographie der Unabhängigen Assoziation                               // ….. S. 511-512

 

403.  Правда про Другу Світову війну:                                „Круглий стіл”     (9.5.2011)        

   „ Ніщо не забуто, ніхто не забутий”                              „ Німецько-українське наукове

      Говорять очевидці.                                                       Об’єднання”//Свобода, за травень 2012

 

404. Національні мотиви в творчості Л. Українки             //Conversatoria Litteraria.Wspo`l’czesna

     До 99 річниці від Дня смерті Л. Українки.                     Comparatystyka i jaj Wymiary .-

                                                                                                 Siedlce- Banska` Bystrica, 2012.-№ 4.5

                                                                                                   S. 287-302                                              

405. „Philosophie des Herzes“   und                               Webseite& darianablochyn.blogspot.de

„Philosophie des Glücks“ von

Hrihorij Skovoroda. Zum 292 Geburtstag

 

406. Григорій Сковорода в Україні та

  Західній Європі                                                                 // Християнський голос.-Мюнхен,

                                                                                            12.12.12. або в г. „Свобода”

 

407. Сковорода очима українських дослідників                   // „Свобода”, 12.12.12.                                              

                                     

408. Життєвий, науковий та політичний шлях                //Наукові Записки з Української історії,

                   Ю.Бойка-Блохина                                       присвячені 10-річчю від Дня смерті  

                                                                                         проф. Ю. Блохина.  Переяслав-Хмельницьк,  

                                                                                              20.9.  2012, - С. 3-24 .

 

409. Життєві дороги Л. Українки. До 99-річчя від         // г. Свобода, Нью Джерсі, серпень 2012

      Дня смерті Л. Українки

 

410 . Історичні умови в Україні та поява                      Доповідь на відзначенні  290 р. .  

       Григорія Сковороди                                               Григорія Сковороди НУНО .    

                                                                                       „Круглий стіл”  : Г. Сковорода в

                                                                                         Україні і в Західній Європі (7.12.2012).                                                                  

                                                                                        В газ.:// г.Свобода.- Нью Джерсі, 16.12.12

                                                                                         та 12.12. в „Християнському голосі”            

 

411. Конференція .Спорудження пропам’ятної         // Самостійна Україна”.- Київ, 2012 .-.     

дошки в Бад-Емсі  ( Ч. ІІ.)                                                           Ч. 5/524.- С. 34-40                                                                 

 

412   Психіка Гр. Сковороди та його динамічне     // Т. Тетерина. Григорій Сковорода-

самовизначення                                                          український письменник, філософ і педагог.

                                                                                     Київ- Мюнхен,  2001. –С. 52-65

 

413.  Сковородіана в Німеччині                                // Григорій Сковорода (1722-1794). До 290-річчя

                                                                                       з дня народження.- Бібліотека ПХДПУ,

                                                                                        Переяслав-Хмельницький , 2012.- с. 175-178

                                                      

414.. Роль проф.  Ю.Бойка-Блохина  у                           // Самостійна Україна”.- Київ. 2012

  спорудженні ганебної дошки в  Бад Емсі                              

  до 100-ліття підписання указу Олександра ІІ.

 

 415. Релігійні погляди Т. Шевченка                              // Християнський голос., 14.3, 2012

 

                                                                         2013

 

416. IV. Збірник наукових праць за матеріалами  Наукової конференції

„Українські жертви німецького нацизму. Імена замість номерів”

 ( Мюнхен,  8.04-12.04.212).  

За загальною редакцією Проф. др. Дарини Блохин

. Теонопіль- Мюнхен, 2013.- Т .IV.-    

Передмова Д. Блохин:  Правда про Другу Світову війну

 

 417.  Німецькі концентраційні табори                                // там само, с.    

 

418.Життя в”язнів  у нацистських таборах

     Методи фізичного знищення в”язнів                            ( там само, с.

419. Ганебні експерименти в нацистських  

концентраційних таборах                                                     ( там само, с.

 

420  Концентраційний     табір  у Равенсбрюку               (там саме, с.

   Спомини очевидців.

 

421.  Доля народів Західної Європи                                         (там само, с....

     в часи Другої Світової війни

 

422. Концентраційний табір Равенсбурюк.                    // там  само , с.    

     Спомини очевидців

 

423. Україна – Німеччина:                                                // „Українознавство”. – Київ, 2011

наукові і культурні зв’язки.                                                 Наукова конференція: Україна в

                                                                                                соціокультурному. просторі

                                                                                                         21- 22.10.2010.

 

424. IV. Збірник наукових праць за матеріалами  Наукової конференції

„Українські жертви німецького нацизму. Імена замість номерів”

 ( Мюнхен,  8.04-12.04.212).  

За загальною редакцією Проф. др. Дарини Блохин

. Теонопіль- Мюнхен, 2013.- Т .IV.-    

Передмова Д. Блохин:  Правда про Другу Світову війну

За загальною редакцією  і передмовою проф. Д. Блохин:

Палке слово Лесі Українки дасть силу і волю                      // Там само,   с......     Д. Блохин

українському народові.

 

425. Інтелектуальний портрет Л. Українки                          // Там же, с..........          ...............

 

426. Неоромантизм Лесі Українки  на тлі                              // Там само, с.......           

західноєвропейської літератури. Паралелі:

 Л. Українка та Ґ. Гауптман

 

  

 

 

427. Вплив німецької культури і літератури

на творчість   О. Кобилянська і Л. Українки –                        там само, с.      

 

428. Лесизнавство в Німеччині                                                 там само, с...

 

429.Lesja Ukrainka  und deutschsprachige Welt                           там само , с…...

 

430.  Містицизм Миколи Гоголя  та Г. Сковороди.

         Паралелі.                                                                            там само, с.   

 

431. Життєві дороги Л. Українки                                            там  само,    с.

 

432 Національні мотивив твораї Л. Українки                       там само, с.....

 

433. Увіковічнення пам”яті  Миколи Гоголя                         там само, с.....

 

434.Арешт Юрія  Блохина матеріали із                             // г. ”Самостійна Україна”.-Київ, 2013

                                                                                                          ч.1 /526.- С.25-34

Миколаєвського Архіву КДБ

435. Слідча справа  № 575  Ґеорґа-Юрія Блохина.                //”Самостійна Україна. – Київ,

Матеріали Миколаївського архіву  КДБ                                            Ч. 2.- С. 32- 38 , 2013     

                                                                                                         

436. Із архівних матеріалів Домета Олянчина             // „Література Полісся” –Ніжин ( у друкові

        про Г. Сковороду                                                             вислано 14.12. 2013  )

 

437   Німецька шевченкіана: переклади

   та праці Шевченка  (ХІХ-ХХ ст)                                 // У Н/Збірнику  № 6. Міжн. Конгресу

                                                                                          „Україністика в Європі. Німеччина і Україна”     

                                                                                           19-22.04.2013, Мюнхен-Т. , с.116-142

 

 438. Herder und Ukraine: philosophische                      // „Runder Tisch“  am DUWG:        

     Gedanke                                                                         12- VII, 2013

 

439. Німецькомовні праці Ю. Бойка-Блохина              // вислала до Києва  13.02.12

 

440. Листування Ю. Бойка- Блохина                    //  Епістолярна спадщина Ю.Б.-Блохина

      з українськими політиками                           Т.І ІМюнхен-Тернопіль, 2013.  с. 95-433

та громадськими   організаціями.

             Архівні матеріали

 

441.Правда про відношення Ю.Бойка –           Епістолярна  спадщина Ю Б.- Блохина.-  Т.ІІ,  -   

Блохина  до УВУ. Архівні матеріали :                С. 470-477

УВУ вчора,  сьогодні й завтра УВУ                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    

  442. Науковий Збірник за матеріалами VI Міжнародної Конференції в Мюнхені (19-22.4.2013:    Україністика в   Європі . Німеччина  і Україна.

За редакцією  проф. д-р. Д. Блохин.  – Мюнхен- Тернопіль, 2013.- 700с.

 

 443.  Передмова: Доля українського народу.                // там же, с. 16-22

 Україністика в Європі.

 

 443. Книга на замовлення... О.Бузина                             // Науковий Збірник. „Україністика в                  

   „ Тарас Шевченко –вурдулака                                         в Європі. Німеччина і Україна.-

                                                                                         Мюнхен - Тернопіль, 2013.- Т.6.- С.542-552

 

444. Lesja Ukrainka und die deutsche literatur                  S- 103-115

 445. Драматичні жанри  у творчості                                       // там само. С. 253-263

    Лесі Українки      

 

 

446.Книга:   Німеччина  - Україна:  торговельні, політичні, науково-культурні та релігійні зв”язки   – Мюнхен. Тернопіль, 2013 .  сс. -593-690  (Частина ІІ.  в Т.6)

Упорядник і передмова Д. Блохин.

 

447.   Торговельні, династичні- політичні зв’язки,     // Науковий Збірник НУНО „Україністика  

 Київської Держави і Німеччини                                   в Європі”.Мюнхен- Тернопіль, 2013..-  

                                                                                        Т..-     С.595-590

 

448.Українське життя в Німеччині після                     // там само, с. 610

   Другої Світової війни

 

449.  Культурні і наукові зв’язки України                   // там с амо, с. 633-640

і Німеччини

 

450. Мюнхен – центр культурного і наукового             // там само, с. 641

життя української еміграції після  Другої

Світової війни

 

 451. Релігійно-церковні зв’язки українців з німцями        // там само, 666-689

 

452.   Гоголь в Західній Європі                                     // Література і культура Полісся”- Ніжин ,

                                                                                               грудень, 2013  

 

453. Роль Ю.Бойка-Блохина в діяльності..                     // „Самостійна Україна” .- Київ( в друку)

 ОУН в екзилі”. Архівні матеріали            

.

                                                   

454. „Четвертий колір”  Оксани Шилової                 //  Антологія літераторів Обухівщини –Київ,         

  (Стаття- рецензія на збірку  поезій                              № 6,  2013..                                                             

   Шиліної –Дзюби )   

 

 455 . Паралелі  і відмінності  реалізму Т. Шевченка і       // Науковий Збірник за матеріалами

      західноевропейських  письменників                         Міжн.Конференції  МАУ, 21-24.10.13   

                                                                                                 

 456 Романтична поезія Оксани-Дзюби                            // ґ.Нова праця. – Чорнухи, 2013 , 9.7.

 

457.Листування Д. Блохин з Г. Вербою                    // там же, 2013. ч 11.і  на вебсторінці  НУНО

                                                                                               

4 58..  Зустріч і  прощання з Г. Вербою                          //Верба Григорій Митрофанович.

                                                                                 Бібліографічний нарис.-ПереяслХмельницький

                                                                                          2010. С– 29-33

 

459. Георгій Шибанов- сковородинознавець                  // Нова праця. – Чорнухи, 3 грудень 2013

    третього тисячоліття

 

460.   Ю. Бойка-Блохина- шевченкознавець           // До Н/Збірника за матеріалами Другої

                                                                                        конференції: „Тарас Шевченко та

                                                                                           кобзарство” ( 23--24.8. 2013). Львів,

                                                                                           2013.- С..

 

461. Вплив німецькиїх  філософів ,

    та нім.  літератури на творчісь                            //V.Збірник НУНО.- Мюнхен- Тернопіль,     

     Лесі Українки та   Ольги Кобилянської                                                2013

 

462. Із архівних матеріалів Д. Олянчина про               // „Культура і література Полісся, Ніжин,

    Г. Сковороду                                                                  2013, Ч. ....(4 .12.2013)  – С...

 

463. Духовний  світ    О. Кобилянської та вплив        // Науковий Збірник Міжнародної

     німецької  культури і літератури                               наукової конференції: „ Ольга

      на її творчість                                                            Кобилянська в культурному просторі

                                                                                          ( До 150.річчя від Дня народження),

                                                                                          3-4.10.2013 в Чернівецькоту Університеті  

                                                                                              ім. .Федьковича.- Чернівці, 2013.-

 

 464. Лесизнавство в Німеччині .Встановлення            // г. „Полтавський вісник”, ч . 12,     2013

    Пам’ятної дошки в Берліні і Сурамі

.

465. Шевченкознавчі праці Ю. Бойко-Блохин          // Н. Збірник VІІІ Міжнародного Конгресу

                                                                                        україністів МАУ ( (21-24.10.2013):

                                                                                     „Т. Шевченко і світова україністика:

                                                                                    історичні інтерпретації та сучасні рецепції

                                                                                   ( До 200-ліття народ. Т. Шевченка). –Київ,  

                                                                                     2013.- С....                                                                                   

 

 466.  Der Ukraine und Deutschland                             //Wissenschaftlice Sammlund:

  (Grußwort)                                                                Ukrainistik  in  Europa.- München –Ternopil.

                                                                                     2013.- 700 S.-  S.23-26.

 

467. Григорій Сковорода і Григорій Верба             //Perejaslav_online 5 Youtube –Windows

                                                                                     Internet Explora  hptts: //yutube.com

                                                                                      // wotch? V -_ RNovV 94p 1vIg

                                                                                      або:htt: //youtu.be/RnoV94p1Vig

                                                                                       (13.10.2013)

468. Пам’ять залишається вічною.

     (Інтерв’ю із редактором „ Переяславські новини”) ,    там же,  15.10.2013

 

469. Спомини  очевидців про Голодомор               //Н. Збірник про Голодомор 1932-1933рр.

        1932-1933 в Україні.                                             : НУНО, 2013.та

        (До 80 ліття Голодомору)                                 Webseite:http:// library.phdpu.edu.ua

 

470. Вшанування 80-ої річниці                                   // г. Свобода. – Нью Джерсі. 2013 , листопад

      Голодомору 1932-1933рр. в                                   і в ж. „Самостійна Україна”, 2014, січень-

     Україні та Німеччині .                                              лютий-березень

 

471.  Holodomor 1932-1933 in der Ukraine.                 // Website:   Бібліотека ХПУім. Сковороди

          Zum 80. Jahrestag von Holodomor                          htt&’’library.phdpu.edu.ua/index.php…..

 

     

 472. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні –                //г. „Християнський голос”.-Мюнхен, 2013,

 Геноцид  українського народу                                           листопад . www. ukrainische –kirche.de          

 

473. Юрій –Бойко Блохин-лесезнавець                         // Н. Збірник Міжнародної конференції

                                                                                            Харкові ім Каразіна  у   1998, травень

 

 474.Симфонія про Голодомор. Інтерв’ю                  // Міжнародний „Круглий стіл” : „Україна

з Штефаном -Марія Карл                                              пам”ятає. Світ визнає”., 23.11. 13            

                                                                                        Webseite: http:// library.phdpu.edu.ua.

 

 

 475. Hungersnot in den Jahren 1932/ 1933              „ Abendzeitung,  München.November, 2013

      in der Ukraine .  Zum 80. Jahrestag des Holodomor    Websete: http:// library.phdpu. edu.ua

 

 476. Вшанування 80-ї річниці Голодомору                // г. „Свобода”, 13.12 , 2013

         в Україні та Німеччині

 

 477. Сучасні погляди на філософію                             // Webseite: darianablochyn.blogspot.de//                       

      Сковороди в Німеччині                                            і в : Бібліографічному покажчику праць

                                                                                           Григорія  Сковороди. – Переяслав-          

                                                                                            Хмельницький, 2013

           

478  Короткі біографічні штрихи та                          Матеріали мажнародної конференції

Шевченкознавчі праці Ю. Блохина                         // web-seite,  2013: htt//library.phdpu-edu.ua

                                                                

 

479.  Наукові зв’язки Німеччини і України                    // Міжн. Конференція: „ Українознавство  

                                                                                              в світовому  гуманітарному просторі ,

                                                                 21-22.10.10 Інститут „Українознавства”...

                                                                                              Київ

 

  480.  Die Beziehungen Bayern und die Ukraine              // Website: www. ukrainische-kirche.de

                                                                                          2013. Dezemder

 

  481. Ю. Блохин - засновник Комісії з поширення          // Н.Збірник Міжн. Конференції 17-  

                                                                                                20.10.13

україністики в німецьких   Університетах .                    До175-го ювілею В.Яґіча  в Інституті  

                                                                                           Славістики імені Потебні: „Ватрослав  

                                                                                                    Яґіч і проблеми славістики”

.                                                                                                                                                                                       

  482. Німецько-українське наукове Об”єднання”           // Міжн. Конференція  23-24. 8..13. у    

     та наукова  співпраця   з українським науковим       Львові: „Діаспора як чинник і фактор

    світом                                                                                збереження нац. ідентичності  українців  

                                                                                              за кордоном”

 

  483.  Сучасні переклади творів Г. Сковороди                   // „Deutschland und die Ukraine“

        німецькою мовою : проза і поезія                      „ Круглий стіл”: „Сковорода погядами

                                                                                       німецьких вчених”,  листопад 2013

 

    484. Україна завжди була й буде моєю                   / / г. „Педагогічні обрії”, жовтень 2013

       Батьківщиною.

 

 485.  Леся Українка і Ольга Кобилянська: шлях       //ж. Література та культура Полісся” - Ніжин

      до європейської символічно- неромантичної        2013

      естетики

 

  486. Рецензія на книгу Григорія Верби                  Webseite. http://library.phdpu.edu.ua

 „Ключ до  християнської  філософії

  Г. Сковороди. –Тернопіль, 2007. – 655с.,

 

 

487. Він був і Творцем ,  і Героєм великої            //”Самостійна Україна”. – Київ 2010.- Ч.  4.-

      доби в історії України  ( О. Ольжич)                                     С. 13-17                                        

                                                                                                 

 

 

                                                             2014

488. Johann Wolfgang von

Goethe. Sein  Leben,  sein Werke                           //  „Runder Tisch“ zum

                                                                                265. Jahrestag  von Geburtstag Johann-  

                                                                                 Wolfgangа (28. 8. 1749): „J. W. Goethe und

                                                                                 ukrainische Literatur und Kunst“ ( 31.10.14)

                                                                                   // Web-seite: http web-seite:  

                                                                                         http://library.phdpu.edu.ua

                                                                                   //  In Zammlung von DUWG -  Nr. 5, 2013

 

 

489. Goethes  spätereWerken                                         //Webseite: darianablogspot.de

                                                                                          31.10-.2014

 

 490. Життєпис та генеалогія роду                       // Колективна монографія: Вічно

                                                                                      сучасний Г. Сковорода:   

      Григорія Сковороди                                          життя, наукова, педагогічна та літературна

                                                                                     творчість Г.Сковороди ( 600 с.). -Переяслав-

                                                                                     Хмельницький, 2014. – С.    ...

 

 491. Із німецьких архівних матеріалів                     // ж. „ Література і культура  Полісся”. –    

   Домета Олянчина про Григорія  Сковороду                               Ніжин, 2014                                                                                                                        

 

 

492. Україна – душа і серце Європи                             // Матеріали”Круглого столу” в Мюнхені ,

                                                                                       (НУНО). Газета „Свобода” (відпр.28.01.14 )

 

493. Науковий Збірник за матеріалами 7. Міжнародної конференції:

       „ Тарас Шевченко у нас та в Європі” (7-10. 2014, Мюнхен, НУНО).  За загальною редакцією  та передмовою проф. Д. Блохин.- Мюнхен-Тернопіль, 2014.- Том 7.- 510с.

 

Передмова.  Шевченко у нас і в Західній Європі                    С.9-2

494. Релігійний світогляд Т. Шевченка                              // там само  , с. 393-405

 

495. Біографічні штрихи Тараса Шевченка                                  

у книзі „Тарас Шевченко” Константина  Паустовського            

(До 200-ліття від дня народження Т.Шевченка)                //там само, с. 107-143.

 

496. Rezension von  Buch J. Bojko-Blochyn:                         //там само, с.417-420

      „ Taras Ševčen Sein Leben und sein Werk“.

      Wiesbaden, 1965 . 492 S.

 

497. Юрій Бойко Блохин – засновник                                 // там само, с. 32- 54

             шевченкознавства в Німеччині

 

498. Монографія: Епістолярна спадщина

       Юрія Бойка-Блохина.  - Мюнхен-Тернопіль, 2014. –. Том ІІ.-  498с.    

 

499. З його смертю українська наука                                 ( там же, с.6-8)

      понесла велику втрату          

 

500.  Листування  Ю Блохина із українськими                    //   232-250

   політиками та громадськими політичними колами :

. Дмитро Васильович Нитченко:

    Біографічний і інтелектуальний портрет                  

501.Листування  Юрія Бойка-Блохина з                            // там само, 256-438

         Дмитром Нитченком

 

502. Листування Ю. Бойка - Блохина з                            //там само, с 221-231

       Святославом Гординським                                        

 

503. Листування Ю. Бойка-Блохина з Ю.Шерехом           // там само , с. 108- 145

      Шевельвим

 

504.  Наукові здобутки та видавнична діяльність               // там само, с. 85-90

    Незалежної Асоціації

                         

505.    Діяльність Ю. Бойко-Блохина в УВУ                       // там само, с. 34-40

 

506. Діяльність Ю. Бойка-Блохина в ОУН „Слово”          // там само, с.92 -956

      в Європі

 

507. Бойко Блохин і Д. Олянчин. Листування.                   // там само,  с. 177- 218

 

508. Ю. Бойко-Блохин і Д. Чижевський. Листування        //там само, с. 146 -176

 

509. Міжнародна Конференція, присвячена 105-ої річниці проф. Ю.Блохина, 14.5.14   Переяслав-Хмельницькому- Університеті:„Він став легендою живою”.  

VIII. Науковий Збірник: Він став легендою живою. За заг. редакцією  та передмовою проф. д-р Д. Блохин.  Мюнхен – Тернопіль. 2014. – 500с

Передмова:   Він був ідеалом провідника української політики і науки у чужинницькому світі //с. 9-12510.. Початки     мистецької діяльності   Б. Блохина       // там само, с. 68-87

 

510. Аналіз деяких німецькомовних праць                // там само, с.247-264

  Ю. Бойко-Блохина

 

511.  Проукраїнська політична діяльність                            // там само, с. .202-223

   Ю. Бойка-Блохина в CSU . Листування з

   видатними німецькими політиками

 

512..  На вічному шляху до Шевченка                                 // там само,  с.278-286

 

513. Дмитро Нитченко і Юрій  Бойко-Блохин                 // там само, с. 181-201

      ( До ювілейних дат)

 

514..Аналіз і переклад статті  проф. Ю. Бойка                     // там само, с.363

       „Метаморфоза совєтського письменника”

      з німецької мови на українську

 

515. Die Bibloographie der Werke von                                // Ebeda, S- 265- 276

  J. Bojko-Blochyn auf Deutsch und anderen

 Sprachen

 

516. Rezension auf Buch von J. Bojko:                                 // там само

    Taras Schewtschenko,  sein Leben und sein Werk          

 

517. Переклади праць Г. Сковороди на                      „ Круглий стіл”:  „Григорій Сковорода на

         німецьку мову                                                                      всі  віки”.   12 грудня 2014

 

 518.. Наука та освіта в Україні чекає                              // Філософські читання: „Особистість.

       кардинальних реформ                                                Лідерство. Наука”, присвячені проф.,

                                                                                                д-ру К. П. Руденко.  

                                                                                              Мелітопольський унів. ім. Богдана

                                                                                             Б. Хмельницького  та  Київський НУ

                                                                                            ім.Т. Шевченка . Київ, 17.019.09.2014

                                                                                     

519. Jhann Wolfgang Goethe. Sein Leben                    Runder Tisch: „ Goethe und ukrainische

             seine Werke                                                            Literatur und Kunst“ zum 265.Geburtstag

                                                                                       München,  DUWG,  31.10.2014

                                                                                            // In. Webseite der DUWG: http:/

                                                                                                    //library.phdpu.edu.ua                                                                                                                                                                                                                                                               

 

520. Übersetzungen Goeteswerke auf                                // Ebda,  // libufue.phdpu.edu-ua

Ukrainische Sprache                                                           

       

521.Goethes Späterwerke. Faust“                              // In Webseite der DUW (siehe oben)

   und   Roman  “Wahlverwandtschaften”

                                         

522.    Деякі історичні аспекти Голодомору                                   // там само,

     1932-1933 років: Злочинці винищували,                     // Конференція:”Жнива скорботи:  

     не тільки села але й українські традиції,                    Голодомор 1932-1933 років – геноцид

   українську мову та  психіку народу                               українського народу”  , 23.11.14, НУНО)                        

                                                                                               (Вебсторінка НУНО)

523..Внесок іноземних дослідників  у вивченні              // там само,   

      проблем Голодомору

 

524. Вшанування 80-ї річниці Голодомору в                   // Самостійна Україна.- Київ, 2014,  2/531

Україні  та в Німеччині                                                        С. 44-49

.  

524. Das Leben und Werke von Hrihorij Skovoroda         // „Runder Tich“: Hrihorij Skovoroda in der

                                                                                               ukrainische  und  deutsche Forschung“                                                  

                                                                                In Webseite: http:// library.phdpu.edu.ua

 

526. „Philosophie des Herzens“ und „Philosophie des Glücks“      // /In: Webseite (siehe oben)

       von H. Skovoroda

 

527. Der Forschung über H. Skovoroda in der                 // In Webseite: darianablochyn.blogspot.de

       Ukraine und Deutschland                                  

 

528. Das Leben und Werke von Hrihorij                  //“Runder Tisch“:  H. Skovoroda in der

Skovoroda                                                                     ukrainischen und deutschen Forschung

(Zum 292. Geburtstag von H. Skovoroda)                    12.12.2014

 

                                                               2015

 

529.  Листування Д. Блохин з Григорієм Вербою           // Круглий стіл „Першопрохідець нового

                                                                                                  сковородинознавства”, присвячена 5-

                                                                                                 літтю від дня смерті Григорія Верби”

                                                                                               Webseite: darianablochyn.blogspot.de

 

530.  Романтичний ліризм  Шевченкових                    //„Круглий стіл”  до Шевченківських днів,

          поезій і   балад                                                              9.03.2015   ( На вебсторінці НУНО

          .                                                        

531. Die Schevcenko-Rezeption in  Westeuropa                   // Internet „Runder Tisch“       

  der XIX-XX Jahrhunderts                                                           9.03. 2015  (там само)

 

532. Briefwechsel  Prof. J.Blochyn mit                            //  Politische Studien. Hanns Seidel Stiftung.    

    Graf  Otto von Habsburg  und Franz Schtauffenberg              - München,   2015

            Briefwechsel                                                                        Webseine DUWG

 

533 .  Наукова співпраця українських вчених,                 // Круглий стіл: „Наукова

       Ю. Блохина Д. Чижевського, Д. Олянчина              спадщина  українських  діаспорних  

     на благо українській науці                                           вчених  в Німеччині”  для студентів  

                                                                                         Ужгородського національного     

                                                                                        університету    27 травня, 2015. Матеріали  .                                                                                        в Інтернеті „ Меґаполіс”, УНУ

 

534. Вічно живий Т. Г. Шевченко                                  Наукова Академія: ”... І  твоя, Кобзарю,

                                                                                         слава  не вмре , не поляже...”до 170р  

                                                                                         написання „Заповіту” Шевченком

                                                                                              Встановлення меморіальної дошки  

                                                                                            Шевченкові, 25.06. 2015.у  Переяслав-  

                                                                              Хмельницькому Музею Заповіту  Т.Г.Шевченка

              

                                                                                    Міжнародна  наукова конференція:

535. Музика німецьких композиторів та                 // Голодомор 1932-33 в Україні повинен  

мистецтво,  присвячені Голодомору в Україні        бути  визнаним  Німеччиною як  Геноцид

                                                                                                українського народу.

                                                                                         НУНО, Мюнхен, 26.11. 2015   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

536.Ян Амос Коменський і Григорій Сковорода :   // 5. Науковий Збірник  НУНО  матеріалами

    основні принципи виховання та                              Міжн. конференції в Мюнхені, 2012 .   

     навчання у педагогіці                                               „Життєві шляхи Лесі Українки”- 2013

  

 

537. „Люди рівні у своїй нерівності”                    „Круглий стіл”: Україна майбутнього:  

           (Г. Сковорода)                                                шляхи подолання кризи в Україні.

 

538. Містицизм М. Гоголя та                                   //Webseite: darianablochyn.blogpot.de

деякі паралелі з містицизмом  Г. Сковороди            та в 5. Збірнику НУНО .-М. Тернопіль, 2013                                                

 

539.. Увіковічнення пам”яті Миколи                   //   Webseite: darianablochyn.blogpot.de

                  Васильовича Гоголя                                 та в 5. Збірнику НУНО, 2013

 

540. Причини українського національного             // Наукова конференція  в Ніжині :

     самогубства М. В. Гоголя                                      7-8.10.2015 : Ніжинськафілологічна   

                                                                                       школа: Історія  і сучасність (1820-2015)

                                                                                       Ніжинська Гоголіана

 

541. Літературний та художний портрет                 Творчий вечір . присвячений 66-роковинам  

  д-р  Марти  Оберраух -Мельничук                           д-р. М. О. –Мельничук ( 4.10.2015).

                                                                                     // „Християнський голос”, Мюнхен,  жовтень

                                                                                           2015

542.Сковородинознавець Григорій Верба  //”Круглий стіл”:Невтомний предагог,                               - дослідни творчості Григорія Сковороди,                музикант,сковородинознавец                   україського „нетлінного серця”                                        Григорій Митрофанович Верба»     

     До 5 річчя від дня смерті Г. Верби                             Webseite: darianablochyn.blogpot.de

                                                       

                                                               2016

 

                                                                                            літератури. Ужгород, 13 жовтеня ,

543.  Спомини приятелів  про   Миколу

     Івановича Костомарова                                                // Н/Збірник Ніжинського  педагог.

      Архівні матеріали                                                               університету.,  2016

                                                                                                               

  544.  З історії театру „Березіль” у Києві.                 // Круглий стіл:   Мистецтво України в

      Зустріч  Ю. Блохина і Л.Курбаса у Харкові        совєтські   часи. Театр  „Березіль” в Харкові

                                                                                       ( там само)                                                                                       

545. Лесь Курбас- рефороматор театрального            ж. Мистецтво України,  2016

мистецтва        

 

546. Жінки в житті Т. Шевченка. Спомини             // „Круглий стіл” : „Апостол правди і науки”.

очевидців та дослідників. Архівні матеріали               8.03.2015  . Мюнхен: НУНО. Веб сторінка

 

547 .     Слобідське життя  Г Сковороди  .            Webseite: darianablochyn.blogspot.de

      Праці В. Петрова  про Сковороду                             

 

548.  Переклади прозових творів Г. Сковороди             // Webseite: darianablochyn.blogspot.de

проф. Роляндом Пічем

 

549. Наукова і політична діяльність                              //” Круглий стіл”: „  Співпраця німецьких  

     Ю. Бойка-Блохина у поширені знань                       Webseite:  darianablochyn-blogspot.de

   про  і українських вчених Україну

    в Німеччині                                                                                                                                                   

 

550. Вища освіта  в Німеччині:                                   Академічний науковий вечір:

українські студенти у вишах Німеччини                 „ Це одно і єдине джерело, звідкіль

                                                                                  поллється світ на Україну: просвітність і наука”

                                                                                                                  ( Іван Нечуй- Левицький

 

551. Епістолярна спадщина Ю. Бойка-Блохина. - Мюнхен-Тернопіль, 2016. –Т.ІІІ.-  600с. За заг. редакцією та передмовою  Д. Блохин

 

552. Ю. Бойко-Блохин – засновник Комісії з                      // там само, с.........   

поширення  україністики в німецьких університетах .

 

553.  Політична  діяльність  Ю Бойка-Блохина              // У книзі: Д. Блохин. Епістолярна               

Ю. Бойко- Блохин - кавалер золотого Ордену                  спадщина Ю. Бойка- Блохина. -  

1-го Легіону  американської Армії                            Тернопіль: „Вектор”.- Т.Ш.- 2016.- с.   

 

554. Ukrainian wreiters’ Association in Exil               Webseite: darianablochyn.blogspot.de

„Word“ in  America The correspondence with

Hrigoriy Kostiuk

 

555. Листування Ю. Блохина з головою „Слова”             // там само буде

  Григорієм Костюком.   

 

556.  Творчіcть Василя Стефаника                                        // там само

 

557. Поезія шукань Остапа Тарнавського                           // там  cамо

 

558.  Ґете і слов”янські літератури                                      // там само

 

559. Історія театру „Березіля” Леся Курбаса                       // Журнал „Мистецтво”, 2016

у споминих  Петра Руліна

 

560. Українські драматичні театри  періоду

    1927-1928рр та їх репертуар.                                               // там же

 

561. Geschichte der russische Agression                       // Webseite darianablochyn.blogspot.de

 

 

562. Україна майбутнього буде  високо-                 //„Круглий стіл”:  „ Майбутнє України в

цивілізованою країною в Європі                                 Європейському Союзі”

                                                                                       НУНО, Мюнхен,  жовтень, 2016    

 

563. Німецькі сковородинознавці:                           //Академічний вечір, присвячений до Дня

переклади  прози та поезій Г. Сковороди                  в  народження Г. Сковороди Німеччині                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Німеччині                                                                      грудень, 2016

 

564. П”ять великих акторів українського               Webseite: darianablochyn..blogspot.de

театру

 

565.Ретроспективений погляд на                          Та ж    Вебсторінка НУНО  , - с.32

творчість вятослава Гординського. До

15-річчя від дня смерті та 35 років його книги

„Українська ікона 12-18 століть”

 

566.Перші дослідження спадщини                          Веб сторіна НУН:О, - 2013. –С. 74-85 -

Г. Сковороди в Німеччині  українськими

Діаспорними вченими. Архівні матеріали

 

567.Листування  Григорія Верби і Д. Блохин:      Вебсторінка     НУНО. 2011. – С. 60-72

 

    (далі буде)