Шевченківська бібліографія праць Даріани Блохин

 

1.  „Журнал” Т.Шевченка –

     літературний автопортрет поета                 // Christliche Stimme. – München, 1998 .

                                                                                 Nr. 6. – S.4. та в : Д.Тетеріна . Ідеал провідника.- -

                                                                             Мюнхен- Київ, 2000. – С.135- 140

 

2. „Журнал” Т.Шевченка –                                     // там же,  1998.- Nr. 7 .- München

     літературний автопортрет. Останні

    роки життя.

 

3.   Скринька з віршами. Спогади                         //”Свобода”,  березень 1996

Мартоса про   перші літературні  спроби

Т. Шевченка                      

 

4. „Кобзар”  Т.Шевченка- ” національне

      Євангеліє правди .                                                      // Д. Тетерина. Вибрані твори в п’яти

                                                                                             томах.-  Київ , 2003.- С.75-77

 

5. Тарас Шевченко –  пророк                                          // Християнський голос.- Мюнхен

      національного відродження                                       2001.- Ч. 9 (2581).- С.5.

    ( До 140-річчя з дня смерті поета)

 

6. Друзі Шевченка в останні дні                                    // Християнський голос.-Мюнхен,       

     його життя                                                                    березень  2002.-   Ч. 5 (2601).

 

7.Друзі біля хворого Шевченка                                    // Християнський голос. –Мюнхен

         (продовження)                                                         березень  2002.- Ч. 7 (2603).

 

8. Похорони Т.Г.Шевченка                                            // Християнський голос.- Мюнхен,     

                                                                                             березень 2002.- Ч.8 ( 2604).

 

9.Перевезення праху Т.Шевченка                                 // Християнський голос.- Мюнхен

       до Києва.                                                                        Березень 2002.- Ч.8 (2604).

 

10. Друзі Т.Г..Шевченка в житті                                    // Визвольний шлях.-Лондон,             

       і його діяльності                                                          2002.- Ч.55.- (648).- Кн.3.-С.51-64.

 

11. Зображення  загарбницької політики                     // В : Тетерина Дарина.   Вибрані                                   

     Росії в творі Шевченка „Кавказ”                         праці  в п”яти томах. – Мюнхен –Київ , 2003.-

                                                                                        Том 5.- С. 70-74      

12.  Д.Тетерина Вибрані твори в V томах.   Мюнхен- Київ, 2003. – 311 С

       Том V: філософія,  історія.

    Передмова.

  Т. Шевченко –геній української нації                              // там само, с. 3-10

13. Образ зведеної жінки, як символу України,            // там само, с. 63-70

у поемі Т. Шевченка „Катерина”

 

 

14. Образ жінки в творах Т.Шев-                // Науковий збірник праць Міжнародної

   ченка і в західноєвропейській                     конференції в Каменець-Подільському        

 літературі. Паралелі.                                                    Університеті: „Шевченко в контексті   

                                                                           національної і світової культури” (17-18.04р.).

                                                                       .-К.-Подільський, 2005.- Ч. 9  .- С.206-222

                                                                          І в: Д. Тетерина. Вибрані твори в шести томах.-

                                                                          Мюнхен-Київ, 2004.- С. 10-30

 

15. Т.Г.Шевченко і Г.С.Сковорода: ідейно-       // ХІІІ Сковородинівських читань,   

      стилістичні елементи в творах.                    4-5.10.07 у Переяслав-Хмельницькому                                         

                                                                             пед. Університеті: „Григорій Сковорода

                                                                               духовний орієнтир для сучасності”.  Збірник

                                                                                наукових праць

                                                                              

                                                                            

16. Релігійний світогляд Т.Шевченка               // Конференція до193 річниці від дня

                                                                                    народження поета, 16.03.2007 .                                          

                                                                             „Християнський голос”, березень 2007

 

17. Вшанування пророка і генія українського        // „Християнський голос”.– Мюнхен 26.03.07.

      народу Т.Г.Шевченка

 

18.  Т.Шевченко у нас і в Західній Європі .             // Християнський голос. – Мюнхен,       

                                                                                          2008. – Ч. 6 ( за  березень).

 

19. Шевченко і західноевропейська література      //Наукове видавництво„ Мова і культура”.-

                                                                                        Київ, 2009.- Випуск 11.- Т.ХІІ 124)

                                                                                         С. 259-265

20. Наукова академія: „Не забули спом”янути ....”                                                            

 (До 195 річниці Т. Шевченка )                                // Християнський голос.- Мюнхен,11.03.2009                                                          

 

21. Schevtschenko und Westeuropäische Literatur      // Schevtschenko- Tagung am 13.03.2008.

                                                                                        Sammlung, 1.München , 2009

22.Романтичне возвеличення  жінки                                                              

українській  і  західноєвропейській літературі         //ж.”Українознавчий Альманах”–Київ, 2011

Паралелі:Шевченко-Данте –Ґете; Леся Українка,       Випуск 6.- С.50-59 (Конференція, 31.3. 11).

О. Олесь – Ґ.Гавптманн, Д.Леопарді, Ф.Новаліс

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

23. Рецензія –стаття: Книга на замовлення...            // Науковий Збірник. „Україністика в                  

 О. Бузина  „ Тарас Шевченко –вурдулака”              в Європі. Німеччина і Україна.-

                                                                                         Мюнхен - Тернопіль, 2013.- Т.6.- С.542-552

 

24. Паралелі  і відмінності  реалізму Т. Шевченка і       // Науковий Збірник за матеріалами

      західноевропейських  письменників                         Міжн.Конференції  МАУ, 21-24.10.13   

                                                                                                 

25. Ю. Бойка-Блохина- шевченкознавець           // До Н/Збірника за матеріалами Міжнародної

                                                                                        конференції: „Тарас Шевченко та

                                                                                    кобзарство” ( 23--24.8. 2013). Львів,

 

 

26. Шевченкознавчі праці Ю. Бойко-Блохина      // Н. Збірник VІІІ Міжнародного Конгресу

     німецькою і англійською мовами                     україністів МАУ ( (21-24.10.2013):

                                                                                 „Т. Шевченко і світова україністика:

                                                                             історичні інтерпретації та сучасні рецепції

                                                                             ( До 200-ліття народ. Т. Шевченка). –Київ,  

                                                                                     2013.- С. 353-379     

 

27. Короткі біографічні  штрихи та                        //  web-site, 2013:htt//library.phdpu.edu.ua /

      Шевченкознавчі праці Ю. Блохина               undex.php/component/content/artiсle /2-

                                                                                      Uncategorised  154-nuno.html

.28. Шевченко у нас  і в Західній Європі                //Н. Збірник № 7 Міжнародної конференції

                                                                                   НУНО в Мюнхені, присвяченої

                                                                                     200- літтю від Дня народження

                                                                                  Тараса  Шевченка.- Мюнхен – Тернопіль,

                                                                                   2014.- С.9-22

 

 

29. На вічному шляху до  Шевченка                    // Науковий Збірник № 8 „Він став  легендою

                                                                                    живою” . Мюнхен- Тернопіль, 2014.- № 8.

                                                                                  - С. ( уже вийшов, але не знаю, яка стор.)

 

 30. Науковий Збірник за матеріалами 7. Міжнародної конференції:

       „ Тарас Шевченко у нас та в Європі” (7-10. 2014, Мюнхен, НУНО).  За загальною редакцією  та передмовою проф. Д. Блохин.- Мюнхен-Тернопіль, 2014.- Том 7.- 510с.

 

Передмова.  Шевченко у нас і в Західній Європі                    С.9-21

 

31.  Біографічні штрихи Тараса Шевченка                                  

у книзі „Тарас Шевченко” Константина  Паустовського            

(До 200-ліття від дня народження Т.Шевченка)                    //там само, с. 107-143.

 

32. . Rezension:  Buch J. Bojko-Blochyn:                               //там само, с.417-420

      „ Taras Ševčen Sein Leben und sein Werk“.

           Wiesbaden, 1965 . 492 S.

 

33. . Юрій Бойко Блохин – засновник                                 // там само, с. 32- 54

             шевченкознавства в Німеччині

 

34.  Романтичний ліризм  Шевченкових                    //„Круглий стіл”  до Шевченківських днів,

          поезій і   балад                                                              9.03.2013   ( На вебсторінці НУНО:

                                                                                           http: // library: phdpu.ua)

 

35. Переклади творів Шевченка мовами світу      // Н.Збірник: Міжнародний конгрес українців  

                                                                                        (МАУ) і світова україністика:  історичні

                                                                                          інтерпритації та сучасні рецепції ( до

                                                                                   200-ліття від дня народження Т. Шевченка)

 

36. Die Schevcenko-Rezeption in  Westeuropa                    // „Runder Tisch“ zum  200 - Geburtstag      

  der XIX-XX Jahrhunderts  und  in der Gegenwart                  T.Schevtschenko  Präsentation der

                                                                                                  Sammlung  Nr. 7,    9.10. 2014  

 

37. Жінки в житті Т. Шевченка. Спомини             // „Круглий стіл” : „Апостол правди і науки”.

очевидців та дослідників. Архівні матеріали               8.03.2015  . Мюнхен: НУНО

 

38.  Вічно живий Шевченко-                             Наукова Академія: Вічно живий Т.  Шевченко”.   

      борць за волю народу                                 Встановлення меморіальної дошки  

                                                                          Шевченкові,  травень, 2015.у  Каневі.  

                                                                                (ж. „Самостійна Україна”.- Київ-  

                                                                                Ч. – С…..      

 

.                                                                               //М. Наукова конференція, присвячена 154 р.

 39. Тараса Шевченка . Das  Leben und  die                  поховання Тараса Шевченка:

 Tätigkeit von T. Schevtschenko                             „Встане Україна ! Світ правди засвітить“

                                                                                    (13..03,1861). Webseite: darianablochyn

                                                                                     blogpot.de

 

40. Cвітова велич і слава  Тараса Шевченка                       (там само)

 

41. „Заповіт „ Т. Шевченка”  : історія                   //  Творчий вечір: Презентація кінофільму

написання та  значення його для сучасного            „Тарас Шевченко. Заповіт”. (Режисер  

становища в  Україні                                                Станіслав Римарчук .   Київ,  2014)

                                                                                       Webseite:  darianablochyn blogspot.de

 

42.. „Творчість Тараса  Шевченка                         // Аналіз і рецензія даної праці :

на тлі західноєвропейської літератури”                  В книзі  Д. Блохин: Епістоляреа спадщина

- перша докторська дисертація                                 Ю. Бойка-Блохина. – Мюнхин-Тернопіль ,

  Ю. Бойка-Блохина в Німеччині                              2015. – Т. ІІІ.  ( в друкові)

 

43. Аналіз деяких шевченкознавчих                       // Н. Збірник Всеукраїнської наукової конфер:

німецькомовних праць                                          „Тарас Шевченко у формуванні національної

Ю. Бойка-Блохина                                                  ідентичності українців”  30.05.2013. Центр

                                                                                   українознавства філософського  ф-ту

                                                                                   та Шевченківський  нац. заповідник в Каневі.

                                                                                   До 200-ліття  від дня народження

                                                                                          Тараса Шевченка

 

44.Стаття –рецензія  на книгу                                   //Науковий збірник Міжнародної конференції

Г.  Верби  та  М.Коласа  „Шевченко і музика”.-     „Він став легендою живою”, присвяченої

Київ, 2008, - 192с.                                                        ювілею Ю. Бойка –Блохина .  14.05.14. в

                                                                                         Переяслав-Хмельницькому університеті

                                                                                    з рамени НУНО, Мюнхен та бібліотеки.-

                                                                                     Мюнхен- Тернопіль, 2014.- Т. 8 - 550с.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45.  Мистецькі вартості поезій                                      

Т. Шевченка в оцінці зарубіжних

вчених та критиків

 

46. Паралелі  і відмінності  творчого                               

методу Т. Шевченка і  Бернса.

 

  1. Романтичний універсалізм

творів Т. Шевченка  та Шатобріяна

 

48.Демократичні  риси  Жан-Жак

Руссо та  творів  Т. Шевченка: „Кавказ”,

„Княжна”, „Наймичка”, „Музикант”” та ін.

 

  1. Тарас Шевченко  і Байрон:  антитези у творчості

Шевченка до байронівської ідеалізованої людини

 

  1. Політична лірика Шевченка та  Петефі.

 

51. Шевченко і Данте . Паралелі  

в Шевченкових ремінесценціях: Оксаночка та Беатріче.

 

52 .Романтичне обожнювання  і возвеличення

жінки  у творах Шевченка та Новаліса , Данте,  Ґете,  Д. Леопарді.

 

П. С. Праці Шевченка  45-52  допрацьовуються для книги: Д. Блохин   „ Місце Шевченка у світовій літературі”.

                                                           Мюнхен,   18.03 . 2015.

                                                                                         Даріана Блохин