Сковородинівська бібліографія  Д. Блохин

 

1. Д.Тетеріна Григорій Сковорода – український                   Монографія                                        

      філософ, письменник, педагог                                         Київ-Мюнхен: РВА

                                                                                                „Тріумф”, 2001.- 322 С.

                                                                                                           

2. Д.Т.-Блохин. Педагогічні погляди                           // Збірник доповідей    

    Григорія  Сковороди                                                 Сковородинівських  читань    

                                                                                       4-  5.10.2003.- Київ .НДІ

                                                                                         Філософії.- С. 394-409

 

3. Проблеми співвідношення Бога і              // Збірник 39-ої наукової конференції       

      світу у філософії Г.Сковороди                       „Дні науки НаУКАМ” ( 27-

                                                                                 31.01.2003 присвячені 10-літтю

                                                                                  відновлення  К.-М.Академії,

                                                                                  Київ, 2003. та у:  Д. Тетерина

                                                                                   Вибрані твори в

               п”яти  томах., т.5. Д. Тетерина.

               2003, с. 191-206

 

4. .  Григорій Сковорода: біографічно-             // Д.Тетеріна. Вибрані твори в 5-ти  

     психологічний портрет                                   томах.-    Київ, 2003 -С. 112-177

 

5. Історичні умови формування релігійних           // Вибрані твори  в 5-ти.- Київ,

       поглядів Григорія Сковороди                           2003, Т. 5.  - С.163-178  

 

6 . Григорій Сковорода – „ той, що                              // там само, с. 112-162

його світ ловив та не спіймав

 

7.Сковорода не байдужий до долі                              // там  само, 178- 190

       українського народу

               

8. Людина – центральна проблема                            // там само , с. 207-117

у філософії Григорія Сковороди                            і в Н/Збірнику 5- конгресу

                                                                                  26- 29.08.2002 в Чернівцях

 

9. Погляди Д.Чижевського на        //Sbornik z mezinarodni konference        філософію Г.Сковороди                           k 25. Vyroci umri: Dmytro Čyzevskyj

                                                                            osobnost a dilo (13-16.06.2002). –

                                                                             Praha.- 2004. -С 372-394

 

10 Домет Олянчин - дослідник   //Науковий збірник Сковород.    -                                                                          творчості Григорія Сковороди                       читань ( 6-7.10.2005) в Переяслав-

                                                                           Хмельницький. – Тернопіль, 2006

                                                                           Т.... –С......

                                                                           та в: Вибрані праці.....- Київ-  

                                                                             Мюнхен, 2006     

                                                                               Т. 7.- С.253- 262

 

 

11. Г.Сковорода – визначний український            // Християнський голос.- Мюнхен,        

      філософ-богослов. До 284-річчя від                      2006  за грудень,   №  26

дня народження Г. Сковороди   .

 

 

12.  Дискусії Д. Чижевського і зарубіжних        // Вибрані твори. Д. Тетерина.

критиків з приводу праці Д. Олянчина               Київ- Мюнхен, 2006.-

про Сковороду                                                      т. 7.-  С.269-278  та у Н/Збірнику  

                                                                               конференції в Донецьку, 2005

                                                    („Круглий стіл”, присвячений Д.Чижевському)

 

13.  Т.Г.Шевченко і Г.С.Сковорода:               /ХІІІ Сковородинівських читань,   

ідейно-стилістичні елементи в творах.       4-5.10.07 у Переяслав-Хмельницькому                                         

                                                                            пед.Університеті:Григорій  

                                                                            Сковорода–духовний орієнтир                                                                               

                                                                            для сучасності: Збірник наукових

                                                                            праць у двох кн. – К.: Міленіум,  

                                                                              2007.- Кн.1. – С. 248-

 

14.  Релігійні погляди Г.Сковороди,              // Н. Збірник Конференції: „ Етика  

      визначного   філософа і                              отців   у Київській Богословській  

     християнського богослова                        думці епохи реформації богослова                                                                      

                                                                            християнського богословія.   

                                                                              XIV-XVIIIст.- Київський Нац.

                                                                          Інститут Києво-Могилянська  

                                                                           Академія Інститут” 20-23. 09. 2007.                                                                                 

 

 

 15. Григорій Сковорода в оцінці      //У монографії Д. Тетериної . Г. Сковорода-

   українських мистецтвознавців,                  укр. письменник, філософ і педагог.-

   літературознавців та філософів             Київ, 2001 .- С. 282-308

 

16. .  Григорій Сковорода: біографічно-   //Д.Тетеріна.Вибрані твори в 5-ти томах

     психологічний портрет                                              Київ, 2003. -С. 112-177

 

 

17.Оцінка праці Д. Олянчина „Grigoprij   //„Круглий стіл” : Д. Чижевський і                

Skovoroda (1722-1794). Der                        Європейська культура / Н/ Збірник

uklrainische Philosoph des                              Донецьк 2004. – C- ----

17. Jahrhunderts und seine geistig-

                                                                             Umwelt (166 S.)

    

18. Перші спроби генеалогії роду Григорія           //   В книзі: : Д. Тетерина

     Сковороди                                                            Вибрані праці в 7-ми томах

                                                                                    – Київ- Мюнхен,    

                                                                                     2006.- Том 7. - С. 262-280

 

19.. Деякі дані про родовід                   // Н.Збірник праць ХІІ. Всеукраїнських          

 Г.Сковороди та його оточення.                 Сковородинських читань в Переяслав-

      Архівні матеріали.                            Хмельницькому (6-7.10.05): Г.Сковорода-

                                                                         джерело духовної величі і сучасність

                                                                 Тернопіль: Астон, 2007.- С. 59-73,                                                                                                   

 

20.   Збереження пам”яті                    // Наукова конференція, присвячена  

 Г. Сковороди на  Полтавщині               285-річчю від дня народження

                                                                 Григорія Сковороди  вЧорнухах     

                                                                 Полтавської обл.

                                                             //г „Нова праця”– Чорнухи, 2008, листопад

 

21 Популяризація та збереження                  //„Християнський голос. -Мюнхен

спадщини Г.С. Сковороди                                 2008.-Ч.2742 - С.3-4, .                                            

в Україні та в світі                   

                                                            

22. Studien über Nachlass von Hryhorij                //Christliche Stime.- München,

  Skovoroda   in Deutschland                                                 2008, Nr. 2 .

 

23. Перша докторська  дисертація        //Збірник ХIV Сковородинівських  читань     

   про    Г.Сковороду.                                      (1-3.10.09)   у  Переяслав-

                                                                               ХмельницькомуУніверситеті.

                                                                        - 2009 –Київ „ Просвіта”- С.21-28.

 

24. Die Popularisierung und die Erschließung       //Wissenschaftliche Sammlung  .

  Nachlasses von H.Skovoroda in der Ukraine         von DUWG       München-

                                                                               Poltava, 2009.- S- 41- 49.- B-II

                                                                                ( Zum 285. Geburtstag von H.

                                                                                  Skovoroda )

 

                                                                                   

25. Гр. Сковороду в оцінці                            Чижевський і  европейська культура.

 Дмитра  Чижевського                         Дрогобич-Siedlce, 2010 . –B.IV.- .61- 84.

 

                                                                                                   

26..Перші дослідження спадщини             // Н.Збірник . Переяслав -Хмельницький

Г.Сковороди      в Німеччині                       університету ім. Гр. Сковороди,

                                                                       присвяченого 15.Сковородинівських

                                                                                       читань, 7-9.10, 2011

 

27. Християнські погляди Гр. Сковороди,       //„Х. голос”.- Мюнхен, 15.12 2010

  насвітлені Г. Вербою у книзі:

„Ключ до християнської філософії

Г. Сковороди” (Тернопіль:Астон

    2007).

 

28. Життя і діяльність Г. Сковороди.              // Розділ до книги: „Вічно живий  

Перші спроби генеалогії  роду                                Г. Сковорода”.     Переяслав-  

                                                                            Хмельницький. ???? ( чи є ця книга???)

 

29. Перші дослідження спадщини             // Н.Збірник  Пер.- Хмельницького

   Г.Сковороди укр. діаспорними                     15.Сковородинівських

 вченими у Німеччині                                        читань,  2011 , 7-9 .10. 2011              

30  Християнська мораль у творах.             // „Свобода”. –Нью Джерсі,  грудень, 2010

   Г. Сковороди . До   288   річниці

  від  дня  народження                                                                  

.                                                                                                                                

 

31. Сковорода - український Сократ             // Християнський голос. Мюнхен,  

                                                                                                    2011, Ч. 1.-С.4

 

32.   Григорій Сковорода  очима українських,         // г.„Свобода”. -Нью

      дослідників                                                             Джерсі, 18.11.2011

 

33   Із німецьких архівних матеріалів        // Вислала до О. Колибенку 28.1.2013    

Д. Олянчина про Г. Сковороду                       до Історич  .      журналу ???

                                                                     // „Література і культура Полісся”. –Ніжин

                                                                           14.12. 2013  вислано                                                                                                   

 

 34. Сковородіана в Німеччині                // Бібліографічний показчик: Григорій

                                                                       Сковорода (1722-1794). До 290-річчя

                                                                  від дня народження.- Бібліотека ПХДПУ,

                                                              Переяслав-Хмельницький, 2012.- с. 175-178

                                                      

35. Історичні умови в Україні та        Доповідь на відзначенні 290р народження  .  

    поява Григорія Сковороди                         Григорія Сковороди  .    

                                                                  „Круглий стіл” : Г. Сковорода  

                                                                в Україні і в Західній Європі (7.12.12).  

                                                                 // г. „Свобода” (16.12.12)                                                                                                                 

                                                                        

                                                                       та 12.12.12 в „Християнському голосі”  

 

36 Психіка Гр. Сковороди та                    // Т. Тетерина. Григорій Сковорода-

його динамічне    самовизначення     український письменник, філософ і педагог.

                                                                                     Київ- Мюнхен,  2001. –С. 52-65

 

37. Останній період життя  і діяльності            // Д. Тетерина Григорій Сковорода-   

Григорія Сковороди                                        укр письменник,  філософ і педагог. –

                                                                         Київ-Мюнхен, 2001. -С  65-82                                                                              

 

38. „Philosophie des Herzes“   und                    // Webseite: darianablochyn.blogspot.de

„Philosophie des Glückes“ von

Hrihorij Skovoroda. Zum 292 Geburtstag

 

39.  Георгій Шибанов- сковородинознавець   // Нова праця. – Чорнухи, 3.1. 2013

    третього тисячоліття

 

40. Григорій Сковорода і Григорій Верба       //Perejaslav_online 5 Youtube –

                                                                               Windows .

                                                                             Internet Explora  hptts: //yutube.com

                                                                             // wotch? V -_ RNovV 94p 1vIg

                                                                            або:htt: //youtu.be/RnoV94p1Vig

                                                                                       (13.10.2013)

 

41. Сучасні погляди на філософію         //Webseite: darianablochyn.blogspot.de        Сковороди в Німеччині.   Переклади                                         

 його творів

     

42. Слобідське життя  Г. Сковороди.         // Круглий стіл , присвячений 293- й   

    Праці В. Петрова  про Сковороду      річниці від   дня народження  Г.Сковороди

                                                                           4.12. 2015

                                                                         // Webeit: darianablochyn.blogspot.de

 

43. Ян Амос Коменський та  Григорій         //Ніжин: „Література та культура  

Сковорода : основні принципи                      Полісся Філологічни секція. 2015,

виховання та  навчання у педагогіці              (вислала 23.02.13)                         

 

44.Містицизм М. Гоголя та                       //Webseite: darianablochyn.blogpot.de

деякі паралелі з містицизмом                        2015

Г.Сковороди

 

45..Григорій Верба - дослідник творчості     //”Круглий стіл”:Невтомний предагог,                               Григорія Сковороди –українського                  музикант, сковородинознавець

„нетлінного серця”                                           Григорій Митрофанолвич Верба      

     До 5 річчя від дня смерті Г. Верби                  Webseite: darianablochyn.blogpot.de

                                     

46. Переклади прозових творів                      //Webseite: darianablochyn.blogspot.de

Г. Сковороди проф. Роляндом Пічем                     2015

Та поезій М. Мельничук

 

47. Das Leben und Werke von Hrihorij            //“Runder Tisch“:  H. Skovoroda in der

Skovoroda                                                    ukrainischen und deutschen Forschung

(Zum 292. Geburtstag von H. Skovoroda)                    12.12.2014

 

48.  Der Forschung über H. Skovoroda             // „Runder Tisch“ der DUWG:12.12.14

   in der Ukraine und  Deutschland

 

49.. У вдячній пам”яті нащадків                      // Конференція происвячена 285 –ої

                                                                    річниці від дня народження Г. Сковороди                              

                                                                      9.12.2007.

                                                               г. Християнський голос і „Свобода”, 15 12.07

 

50. Дм.Чижевський – дослідник                  // 17. Сковородинівські читання у

філософії Сковороди.Аналіз  його                      П.-Хмельницькому. університеті.

праць. Архівні матеріали                                1-3.10.2013р.

 

51. Григорій Сковорода в                      // Круглий стіл: Завжди  сучасний  і

    Україні і в Європі                                      невмирущий Г. Сковорода” , 7.12. 2012  

                                                                   Вебсторінка Д. Блохин